Διοικητικό

Όνομα Θέση Εργασίας
Μονογιούδη Δέσποινα
Προϊσταμένη Γραμματείας
Ακαδημαϊκή Γραμματεία
Βαρδάκης Γεώργιος
Γραμματεία Π.Μ.Σ. "Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας"
Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών
Γραμματειακή Υποστήριξη Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Μαρσέλλου Σοφία Γραμματεία Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Φρεζούλης Ιωάννης
Γραμματεία Π.Μ.Σ. "Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς"
Τεχνική Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος
Χαλιμούρδα Χριστίνα
Οικονομική Διαχείριση Προγραμμάτων του Τμήματος
Γραμματειακή Υποστήριξη ΟμΕΑ