Ανάλυση Κινδύνων

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Ανάλυση Κινδύνων
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
10o
ΕCTS: 
5
Elective course (general)
Περιγραφή: 

Οποιοδήποτε έργο μπορεί να οδηγήσει σε αξιόλογο αποτέλεσμα είναι βέβαιο ότι περιέχει κινδύνους. Στόχοι του μαθήματος είναι η εισαγωγή των τελειόφοιτων στην έννοια του κινδύνου, τον τρόπο ανάλυσης και τη διαχείρισή του. Επιχειρείται η συνολική περιγραφή της συστηματικής διεργασίας εντοπισμού, ανάλυσης (ποιοτικής και ποσοτικής), αντίδρασης και παρακολούθησης των κινδύνων. Το μάθημα στρέφεται κατά κύριο λόγο στην ανάλυση και διαχείριση κινδύνων έργων, χωρίς όμως να παραμελεί μεθόδους οι οποίες κατ’ εξοχήν χρησιμοποιούνται στην ανάλυση κινδύνων θεμάτων μηχανικού (FMEA). Εκτός από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις τέσσερις φάσεις της ανάλυσης – διαχείρισης των κινδύνων, εξετάζονται θέματα που άπτονται της αντίληψης των ανθρώπων για τον κίνδυνο (πχ. θεωρία χρησιμότητας), της διαχείρισης των κρίσεων και ειδικών θεμάτων όπως οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι κλπ.

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τις βασικές αρχές και ορολογία της διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή επιστημονικά πρότυπα.
  • Κατανοούν και να εφαρμόζουν τις διεργασίες που αφορούν τις επιμέρους περιοχές της διαχείρισης κινδύνων (εντοπισμός, ανάλυση, αντίδραση και παρακολούθηση).
  • Εφαρμόζουν - χρησιμοποιούν τις κύριες μεθόδους και τεχνικές των παραπάνω περιοχών (Δομή ανάλυσης κινδύνων, Κατάλογοι κινδύνων, Πίνακας κινδύνων, Κλίμακες πιθανότητας και συνέπειας, Ποσοτική μέτρηση διακινδύνευσης, Δένδρα αποφάσεων/ γεγονότων, Δένδρα αστοχίας, Προσομοίωση Monte Carlo, Στρατηγικές αποφυγής/μετριασμού/μεταφοράς κνδύνων, Φύλλα κινδύνων, Ψυχολογία διαχείρισης κινδύνων).
Ώρες/Αίθουσα Επισκέψεων:10-12:00πμ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΤΜΟΔ
Ερωτήματα που ανακοινώνονται δε θα απαντούνται σε προσωπικά email.
Assessment methods: 

 

Τύπος εξέτασης

%

Γραπτές εξετάσεις

60

Εργασία(προεραιτική)

40

Recommended Reading:

Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται στα βιβλία:

Κηρυττόπουλος, Κ. 2006, Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κινδύνων Έργων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα.
Chapman, C. and Ward, S., 2008, Διαχείριση Κινδύνων Έργων: Διεργασίες – Τεχνικές - Εμβαθύνσεις, Εκδόσεις Επίκεντρο.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

  • David Vose, 2000, Risk Analysis: A Quantitative Guide, John Wiley.
  • David Hillson, 2004, Effective Opportunity Management for Projects: Exploiting Positive Risk, CRC Press LLC.
  • PMI, 2008, Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, USA.
  • Εμίρης, Δ., 2006, Οδηγός Βασικών Γνώσεων στη Διοίκηση Έργων, Παπασωτηρίου.