Διοίκηση Δικτυακών Επιχ. & Ηλ. Επιχειρηματικότητα

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Διοίκηση Δικτυακών Επιχ. & Ηλ. Επιχειρηματικότητα
Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΕ0108
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
10o
Διδάσκων: 
Μονάδες ΕCTS: 
5
Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
Κατεύθυνση ΙΙ: Μηχανική της Διοίκησης
Περιγραφή: 

 

Η αλματώδης ανάπτυξη του Internet και των ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά την τελευταία δεκαετία έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επικοινωνίας τόσο ενδοεταιρικά όσο και μεταξύ επιχειρήσεων και των πελατών τους προσφέροντας δυνατότητες για αποτελεσματικότερη διαχείριση των διεπιχειρησιακών διαδικασιών, άμεση δια-δραστική επικοινωνία αλλά και διεκπεραίωση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα. Το μάθημα στοχεύει να καλύψει αυτές τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην επιχειρηματική δραστηριότητα και τη βιομηχανική οργάνωση υιοθετώντας μία διεπιστημονική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, το μάθημα εξετάζει τα παραπάνω θέματα τόσο από την επιχειρηματική σκοπιά (στρατηγική των επιχειρήσεων για την ηλεκτρονική επιχειρηματική), όσο και από την τεχνολογική (απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη πρακτικών ηλεκτρονικού επιχειρείν).

Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές ώστε να αξιοποιήσουν τις πρακτικές γνώσεις που θα έχουν αποκτήσει για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών εφαρμογών Η.Ε. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τις βασικές έννοιες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Να είναι εξοικειωμένοι σχετικά με την τελευταία τεχνολογία και τα εργαλεία που διατίθενται για το ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Να γνωρίζουν τις βασικές διαστάσεις ενός επιχειρηματικού σχεδίου για την παραγωγή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ηλεκτρονικού επιχειρείν

Αναλυτικό Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Επιχειρηματική - Στόχοι του μαθήματος
 2. Μηχανισμοί Αγοράς Ηλεκτρονικού Εμπορίου - Η έννοια του Επιχειρηματικού Μοντέλου
 3. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (B2C) Ι: Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος
 4. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος ΙΙ:Τεχνολογικές απαιτήσεις, αρχιτεκτονική εφαρμογών, και δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταλόγου
 5. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος ΙΙΙ: Ασφάλεια Συναλλαγών και Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληρωμών
 6. Διαφήμιση και Έρευνα αγοράς στο Internet
 7. Ηλεκτρονικό Εμπόριο Επιχειρήσεων με Επιχειρήσεις (Β2Β)
 8. Βασικές λειτουργίες και τύποι ηλεκτρονικών αγορών
 9. Υλοποίηση ηλεκτρονικής αγοράς
 10. Μελέτες περίπτωσης ηλεκτρονικών αγορών
 11. Κινητό Εμπόριο
 12. Στρατηγική και υλοποίηση Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής
 13. Παρουσίαση εργασιών - Επανάληψη
Ώρες διδασκαλίας: 
Thursday 18:00 - 21::00
Μέθοδος εξέτασης: 

Students' Evaluation:

 • Project Report (70%)
 • Assignments (10%)
 • Class Participation (20%)
* To μάθημα εξετάζεται κυρίως μέσω της εκπόνηησης εργασίας (project)
Εργασία για το Εαρινό Εξάμηνο 2019: http://bit.ly/2X03FDq
** Η εκόνηησ εργασίας είναι ο τρόπος εξέτασης και για την περίοδο του Ιουνίου και για αυτήν του Σεπτεμβρίου
Βιβλιογραφία:

 

 1. Turban, E., King, D., Lee, J., Warkentin, M., Chung, H. M. and Chung, M. (2008) Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Αρχές Εξελίξεις Στρατηγική από τη Σκόπια Των Μάνατζερ (e-Commerce: A Managerial Perspective), Εκδόσεις Γκιούρδας.
 2. Chaffey, Dave (2008) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Αθήνα: ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
 3. Πολλάλης, Γ. & Γιαννακόπουλος Δ. (2007) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν: Τεχνολογίες και Στρατηγικές Ψηφιακής Οικονομίας, Εκδόσεις Σταμούλη.

Άλλα χρήσιμα βιβλία:

 • Choi, S-Y, Stahl, D. and Whinston, A. B. (1997) The Economics of Electronic Commerce, Macmillan Technical Publishing USA.
 • Mάρκελλος, Κ. et.al (2005) e-Επιχειρηματικότητα: από την ιδέα στην υλοποίηση, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα
 • Jelassi, T & A. Enders (2005) Strategies for e-Business: Creating value through electronic and mobile commerce, Prentice Hall, Essex
 • Papazoglou, M. & Ribbers, P. (2006) E-business: Organizational and Technical Foundations, Wiley, West Sussex, England

 

Εξεταστέα ύλη: