Εργαστήριο Προγράμματος Υπολογιστών σε Περιβάλλον Matlab

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Εργαστήριο Προγράμματος Υπολογιστών σε Περιβάλλον Matlab
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0145
Εξάμηνο: 
4o
ΕCTS: 
5
Compulsory
Περιγραφή: 
  • Περιγραφή:

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του ειδικού λογισμικού MATLAB ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί ως βασικό επιστημονικό εργαλείο είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών για την ανάλυση προβλημάτων και εργασιών που απαιτούνται από άλλα μαθήματα ή/και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είτε για την χρήση του λογισμικού σε επαγγελματικό επίπεδο έπειτα από την αποφοίτηση του φοιτητή.

  • Προαπαιτήσεις:

  • Πολύ καλές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή

  • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού

  • Γνώσεις Γραμμικής αλγεβρας/πινάκων

  • Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

Βασικά χαρακτηριστικά Matlab και περιβάλλον εργασίας

Η χρήση του Matlab ως εργαλείο – Βέλτιστες πρακτικές

Εξοικείωση με το περιβάλλον του Matlab (βασικά χαρακτηριστικά και χώρος εργασίας – interface)

Ορισμός αριθμών, μαθηματικοί τελεστές, πράξεις, μεταβλητές

Πράξεις και χειρισμός αριθμητικών πινάκων 1/2

Εισαγωγή στη χρήση και ορισμό πινάκων

Τυπικές εντολές κατασκευής πινάκων

Δημιουργία/επεξεργασία/αποθήκευση νέου αρχείου (m-files)

Πράξεις και χειρισμός αριθμητικών πινάκων 2/2

Δείκτες πινάκων και πράξεις μεταξύ πινάκων

Σχεσιακοί τελεστές / Λογικοί τελεστές

Γενικές συναρτήσεις χειρισμού και ελέγχου πινάκων

Συμβολοσειρές (text strings)

Δημιουργία ολοκληρωμένων συναρτήσεων

Δεδομένα εισόδου και εξόδου

Ένθετες συναρτήσεις

Δομές ελέγχου ροής προγράμματος (μέρος Ι)

Η δομή For

Η δομή If

Δομές ελέγχου ροής προγράμματος (μέρος ΙΙ)

Η δομή While

Η δομή Switch

Η δομή try – catch

Κελιά

Χαρακτήρες και συμβολοσειρές

Δημιουργία πίνακα κελιών

Χειρισμός πίνακα κελιών

Συναρτήσεις χειρισμού κελιών

Δομές/structs

Δημιουργία δομών

Χειρισμός δομών και λήψη περιεχομένων δομών

Συναρτήσεις χειρισμού δομών

Ανάγνωση/Γράψιμο από/σε Αρχείο και Web Services

Ανάγνωση από και εγγραφή δεδομενων σε αρχείο

Ανάγνωση από και εγγραφή δεδομενων σε web services

Βασική στατιστική ανάλυση

Συναρτήσεις ανάλυσης δεδομένων

Προγραμματισμός Αλγορίθμων

 

Βελτιστοποίηση συνδυαστικών προβλημάτων

Class schedule: 
Παρασκευή 15:00 - 18:00 (Τμήμα Α')
Class schedule: 
Παρασκευή 18:00 - 21:00 (Τμήμα Β')
Assessment methods: 
  • Υυποχρεωτικές {ασκήσεις,πρόοδοι} κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (60% του συνολικού βαθμού)
  • Τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (40%)
Θέση: 
Υπολογιστικό Κέντρο 3 - Μιχάλειο Κτίριο
Recommended Reading:

" Μάθετε το MATLAB 7 " – Duane Hanselman, Bruce Littlefield (Εκδόσεις Κλειδάριθμος)

 

Ιστοτόπος mathworks.com (online tutorials)