Γεν. Λογιστική - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Γεν. Λογιστική - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
Κωδικός Μαθήματος: 
ΟΙ0104
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
5o
ΕCTS: 
5
Compulsory
Περιγραφή: 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση: (α) της σημαντικότητας της Λογιστικής Πληροφόρησης στις οικονομικές μονάδες στην απόκτηση βασικών γνώσεων της λογιστικής διαδικασίας μέχρι και τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Ισολογισμός) στη απόκτηση βασικών γνώσεων Ανάλυσης και ερμηνείας των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της χρήσης τους στη λήψη αποφάσεων.

Assessment methods: 

Tελική εξέταση (100%)

Recommended Reading:

[1] Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Μπεκιάρης Μ, Τζόβας Χ, εκδ. Προπομπός, Αθήνα, 2017.

[2] Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Κάντζος Κ, εκδ. Interbooks, Αθήνα, 2002.

Συμπληρωματική:

[1] Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Subramanyam K, εκδ. Π. Πασχαλίδης, Αθήνα, 2017.

[2] Λογιστική. Η βάση των Επιχειρηματικών Αποφάσεων, Meigs W & Meigs R, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1988.

Σημειώσεις ανά εβδομάδα

 • Η Χρηματοοικονομική Λειτουργία της επιχείρησης, Το Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα και η Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Σκοπός και Λειτουργίες της Λογιστικής, Διακρίσεις της Λογιστικής (Δ1).
 • Βασικές Αρχές της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Βήματα Λογιστικής Διαδικασίας Βασική Λογιστική καταχώρηση (Δ2).
 • Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης (Εσοδα - Εξοδα). Η σημασία των Αποσβέσεων (Δ3,4).
 • Ο Ισολογισμός (Ενεργητικό, Παθητικό, Καθαρή Θέση) (Δ5,6).
 • Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Ανωνύμων Εταιριών. Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων (Δ7).
 • Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Εισροές – Εκκροές) (Δ8).
 • Η τεχνική της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης (Δ9).
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Οριζόντια Ανάλυση (Δ10).
 • Ανάλυση Ρευστότητας & Αποτελεσματικότητας & Αποδοτικότητας (Δ11).
 • Ανάλυση Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης & Βιωσιμότητας (Δ12).
 • Διερεύνηση των Χρηματοοικονομικών Δεικτών, Εξαγωγή συμπερασμάτων (Δ13).