Διοικητική Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Printer-friendly version

Τίτλος Μαθήματος: Διοικητική Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση

1.

Τύπος Μαθήματος

χ

Υ

 1. Επίπεδο μαθήματος : Μεταπτυχιακό

 1. Έτος Σπουδών 1o

 1. Εξάμηνο Σπουδών 1o

 1. Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 6

 1. Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Ευστάθιος Σταθούκος

 1. Περιγραφή:

Μάθημα αρκετά περιεκτικό, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της Χρηματοοικονομικής λειτουργίας.

Στην πρώτη ενότητα, παρουσιάζεται το πληροφοριακό μοντέλο της Λογιστικής και αναπτύσσονται τα εργαλεία και οι τεχνικές ανάλυσης της Χρηματοοικονομικής και της Διοικητικής Λογιστικής και η χρήση τους από τους λήπτες αποφάσεων.

Στη δεύτερη ενότητα, αναπτύσσονται οι τεχνικές της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης με έμφαση στον  Κεφαλαιουχικό Προυπολογισμό επενδύσεων, στη Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης και στη Διοίκηση της Χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

 1. Προαπαιτήσεις:

Δεν υπάρχουν

 1. Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

α. Η Χρηματοοικονομική Λειτουργία των επιχειρήσεων

Το Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα  και η Χρηματοοικονομική  Διοίκηση.

Σκοπός και Λειτουργίες της Λογιστικής. Διακρίσεις της Λογιστικής.

Βασικές Αρχές της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.

β. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Βασικές Αρχές της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.

Ο Ισολογισμός (Ενεργητικό, Παθητικό,  Καθαρή Θέση).

Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης (Εσοδα - Εξοδα).

Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Εισροές - Εκκροές).

γ. Διερεύνηση & Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Η τεχνική της  Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης.

Διερεύνηση των Χρηματοοικονομικών Δεικτών.

Εξαγωγή συμπερασμάτων.

δ. Λογιστική του κόστους

Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική.

Στοιχεία κόστους, ταξινόμηση κόστους.

Συστήματα Κοστολόγησης.

ε. Λογιστική Λήψης Αποφάσεων

Κοστολόγηση βασισμένη στη μεταβλητότητα του κόστους

Μεταβλητή Κοστολόγηση & Πλήρης Κοστολόγηση

Εφαρμογές : Ανάλυση Νεκρού Σημείου & Λήψη Βραχυπρόθεσμων Αποφάσεων

στ. Λογιστική Ελέγχου

Κοστολόγηση βασισμένη στο  χρόνο στον οποίο υπολογίζεται το κόστος .

Πρότυπη Κοστολόγηση & Πραγματική Κοστολόγηση

Εφαρμογές : Προϋπολογιστικός Έλεγχος & Ανάλυση Αποκλίσεων

ζ. Χρηματοοικονομικής Διοίκηση

Σκοπός της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. 

Χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης. Ισολογισμός. Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων

η. Αποφάσεις Επενδύσεων

Διαχρονική αξία του χρήματος.

Κεφαλαιουχικός Προυπολογισμός (Διοίκηση Πάγιου Ενεργητικού)

Αξιολόγηση Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων.

Παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης.

Μέθοδος Περιόδου Επανείσπραξης (Payback period)και Λογιστικής Απόδοσης Επένδυσης (ROI)

Σύγχρονες μέθοδοι.

Μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) και Δείκτη Εσωτερικής Αποδοτικότητας (IRR)

θ. Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης

ι. Αποφάσεις Χρηματοδότησης

Ανάγκες Χρηματοδότησης.

Πηγές Κεφαλαίων

Κεφαλαιακή διάρθρωση.

Κόστος Κεφαλαίου

Ίδια και Ξένα Κεφάλαια

Σύγχρονα Χρηματοδοτικά εργαλεία

κ. Μερισματική Πολιτική

 1. Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

1. Κάντζος Κωνσταντίνος, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Interbooks,2002

2. Weston Brigham, Βασικές Αρχές της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Πολιτικής Παπαζήση.

3. Δημητράς Αυγ. – Μπάλλας Απ., Διοικητική Λογιστική για Προγραμματισμό, Gutenberg, 2009

β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

1.

Ciaran Walsh, Αριθμοδείκτες & Management, Πατάκη, 1997.

2.

Garrison-Norren, Διοικητική Λογιστική, Κλειδάριθμος, 2006

3.

Βασιλείου – Ηρειώτης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Θεωρία & Πρακτική, Rosili, 2008

4.

Γ. Αρτίκης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Αποφάσεις Επενδύσεων, Interbooks, 2002.

5.

Γ. Αρτίκης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων, Interbooks, 2002.

6.

Steven Silbiger, ΜΒΑ 10 ημερών, Κλειδάριθμος.

 1. Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

Ανάπτυξη της θεωρίας και των τεχνικών από το διδάσκοντα με απαραίτητη τη συμμετοχή των φοιτητών.

Χρηματοοικονομική Ανάλυση εταιρείας εισηγμένης στο ΧΑΑ.

Εφαρμογές Διοικητικής Λογιστικής.

Αξιολόγηση πραγματικού επενδυτικού σχεδίου.

 1. Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

Συμμετοχή στο μάθημα 10%

Τελική (γραπτή) εξέταση 90%

 1. Γλώσσα Διδασκαλίας:

Ελληνική

 1. Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)

  [1]

  :

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τη σημαντικότητα της Λογιστικής Πληροφόρησης  στις  Οικονομικές Μονάδες.

Να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις της Ανάλυσης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και να είναι σε θέση να αξιολογεί επιτυχώς την χρηματοοικονομική κατάσταση  μιάς επιχείρησης (ρευστότητα, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, βιωσιμότητα, κεφαλαιακή διάρθρωση) και να λαμβάνει σωστές αποφάσεις.

Να κατανοήσει την έννοια και τη χρήση του κόστους στις βασικές λειτουργίες του management (σχεδιασμός, λήψη βραχυπρόθεσμων αποφάσεων και έλεγχος).

Να κατανοήσει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων αξιολόγησης επενδύσεων έτσι ώστε ύστερα από συγκριτική ανάλυση να προβαίνει σε ορθές επενδυτικές αποφάσεις.

Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων  πηγών χρηματοδότησης για προβαίνει στην επιλογή της χρηματοδότησης με το χαμηλότερο κόστος και το μικρότερο κίνδυνο.

 
[1]

Μαθησιακά αποτελέσματα: οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες,·

Γνώσεις: το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώμα θετικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζεται με ένα πεδίο σπουδής ή εργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι γνώσεις χαρακτηρίζονται ως θεωρητικές ή/και αντικειμενικές,

Δεξιότητες: η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων),·

Ικανότητες: η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική ή/και προσωπική ανέλιξη. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η περιγραφή ως προς τις «ικανότητες» αφορά την υπευθυνότητα και την αυτονομία.

Nike