Διπλωματική Εργασία

Printer-friendly version

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με θέμα αποδεκτό από την τριμελή εξεταστική επιτροπή και τον Επιβλέποντα διδάσκοντα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στο ΤΜΟΔ. Η Διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική, εκπονείται στα 2 τελευταία εξάμηνα σπουδών, και μετράει 15% στον τελικό βαθμό του Διπλώματος.

Νέος Κανονισμός Διπλωματικών Εργασίών (Δεκέμβριος 2015)

Αίτηση Διπλωματικής Εργασίας

Προτεινόμενη Δομή Διπλωματικής ΤΜΟΔ

Δείτε τις ολοκληρωμένες διπλωματικές εργασίες και τις εργασίες σε εξέλιξη