Διπλωματική Εργασία

Printer-friendly version

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με θέμα αποδεκτό από την τριμελή εξεταστική επιτροπή και τον Επιβλέποντα διδάσκοντα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στο ΤΜΟΔ. Η Διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική, εκπονείται στα 2 τελευταία εξάμηνα σπουδών, και μετράει 15% στον τελικό βαθμό του Διπλώματος.

Νέος Κανονισμός Διπλωματικών Εργασίών (Δεκέμβριος 2015)

Αίτηση Διπλωματικής Εργασίας

Προτεινόμενη Δομή Διπλωματικής ΤΜΟΔ

Δείτε τις ολοκληρωμένες διπλωματικές εργασίες και τις εργασίες σε εξέλιξη

 

Οδηγίες Κατάθεσης Τεκμηρίου Γκρίζας Βιβλιογραφίας στη Βιβλιοθήκη:  http://www.fme.aegean.gr/el/news/19102017/odigies-katathesis-tekmirioy-s...

 

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος (13/08.11.2017) ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Όταν ο/η επιβλέπων/ουσα της διπλωματικής εργασίας είναι διδάσκων/ουσα εκτός ΤΜΟΔ (είτε μέλος ΔΕΠ, είτε διδάσκων επί συμβάσει), τότε τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς να είναι από το ΤΜΟΔ (είτε μέλος ΔΕΠ, είτε διδάσκων/ουσα επί συμβάσει, με την επισήμανση συμμετοχής στην επιτροπή τουλάχιστον ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος).
  2. Με την υποβολή κάθε νέας αίτησης διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέτουν μαζί και μία περίληψη/σχέδιο αυτής, ανεξάρτητα από το ποιος/α αναλαμβάνει την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας.