Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Όνομα Γνωστικό αντικείμενο
Κυριακάκη Άννα Ανάπτυξη, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού
Μεννής Ευάγγελος Ποσοτικές Μέθοδοι και Αξιοπιστία στα Πληροφοριακά Συστήματα