Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ποιότητας και Τεχνολογίας - ΕΠΠΤ

Printer-friendly version

Το Εργαστήριο εδρεύει στο νησί της Χίου και στεγάζεται στο κτίριο του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.

Η διεύθυνση είναι:

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ποιότητας και Τεχνολογίας (ΕΠΠΤ), Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κτίριο Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Κοραή 2Α,  Τ.Κ. 82132, Χίος, Ελλάδα, τηλ.: + 30 22710 35487.

 

Σκοποί/ Στόχοι/ Προοπτικές

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ποιότητας και Τεχνολογίας (ΕΠΠΤ) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα περιβαλλοντικής επιστήμης και  έχει ως αντικείμενο τον προσδιορισμό επικίνδυνων ουσιών στο νερό, στα απόβλητα, στον αέρα και στα τρόφιμα, την περιβαλλοντική πολιτική και σχεδιασμό σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, εστιασμένο σε θέματα ενέργειας, κυκλικής οικονομίας καθώς και εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τα ενδιαφέροντα του εργαστηρίου περιλαμβάνουν χημικές ενώσεις που μολύνουν το νερό και το έδαφος, την πηγή προέλευση τους, τις χημικές αντιδράσεις τους, τον τρόπο μεταφοράς τους,  την τύχη τους, καθώς και τα αποτελέσματα που έχουν στο περιβάλλον, χημικά και διαχειριστικά, στις συγκεκριμένες συνθήκες. Οι  ρύποι μπορεί να προέρχονται από φυσικές πηγές, ή από ανθρωπογενείς, βιογενείς ή γεωχημικούς παράγοντες. Τα αποτελέσματα των ποιοτικών αναλύσεων και της βιβλιογραφικής έρευνας χρησιμοποιούνται για την διερεύνηση και τον προσδιορισμό κατάλληλων δεικτών αξιολόγησης των διαφόρων (οικο)συστημάτων (υδατικών, αποβλήτων κλπ). Το εργαστήριο στοχεύει την προώθηση του ενδιαφέροντος και της τεχνογνωσίας των μελών του, για να επιστήσει την επιστημονική διερεύνηση στην περιβαλλοντική χημεία, παρέχοντας συμβουλές στην Ελληνική κοινότητα και στο εξωτερικό.

Στους μελλοντικοί στόχους του ΕΠΠΤ, συγκαταλέγονται:

 • Η δημιουργία ενός δικτύου παρακολούθησης των υδατικών πόρων (επιφανειακών και υπόγειων) στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου Πελάγους.
 • Η εκτίμηση της ποιότητας των υδατικών πόρων μέσω της ολοκληρωμένης στατιστικής ανάλυσης των χημικών, των μικροβιολογικών και των τοξικολογικών παραμέτρων του νερού που θα οδηγήσει στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση και διαχείριση ενός συστήματος υδατικών πόρων.
 • Η ανάπτυξη μοντέλων, η συλλογή και οργάνωση περιβαλλοντικών στοιχείων σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και βάσεις δεδομένων.
 • Η διερεύνηση των αποτελεσμάτων που έχουν αυτές οι ενώσεις στο περιβάλλον, καθώς και η μετέπειτα τύχη τους.
 • H ενημέρωση του κοινού και των αρμόδιων φορέων, ο συντονισμός δικτύων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, η ανάδειξη περιβαλλοντικών ζητημάτων και ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Το εργαστήριο διαθέτει σύγχρονο χημικό εξοπλισμό με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, περιλαμβάνοντας:

 • Σύστημα Αέριας Χρωματογραφίας / Διαδοχικής Φασματογραφίας Μάζας (GC/MS/MS) Shimadzu, GCMS-TQ8040
 • Σύστημα Yγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης (HPLC UV-Vis) Shimadzu Europa GmbH, της σειράς Prominence
 • Μετρητής Ολικού Οργανικού Άνθρακα TOC Shimadzu, TOC-LCSH
 • Συσκευή απόσταξης νερού, 8 L, Human, NEX Power 1000 INTEGRADE
 • Στήλη Απιονισμού νερού Zalion 300
 • Περιστροφικός Εξατμιστής Κενού LabTech EV-311 Plus
 • Αναλυτικός Ζυγός Shimadzu TW-423L
 • Κλίβανος ξήρανσης Binder ED 115
 • Φορητό Πεχάμετρο Consort C6010
 • Ιοντόμετρο pH, ORP, ISE, oC -μετρο επιτραπέζιο, Consort, C3030
 • Θερμαινόμενες Πλάκες Falc F-70
 • Λουτρό υπερήχων με θέρμανση, 5 L, Falc, LBS2-4.5
 • Ψυχόμενο λουτρό με κυκλοφορία (Κυκλοφορητής) Falc, SBF 7
 • SPE Manifold Biotage Vacmaster 10