ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ακαδ. έτους 2017-2018

Printer-friendly version

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο θα βρείτε στη διεύθυνση:

http://www.minedu.gov.gr/rss/29954-04-09-17-me-ilektroniko-tropo-arxizoun-ayrio-oi-aitiseis-eggrafis-ton-epityxonton-se-aei-tei-2

ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων/ουσών των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2017 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τρίτη 5 έως και Πέμπτη 14  Σεπτεμβρίου 2017.

 

Η εγγραφή γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων μέσω πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (https://eregister.it.minedu.gov.gr). Σημειώνεται ότι έχει καταργηθεί σειρά δικαιολογητικών που απαιτούσε η εγγραφή κατά το παρελθόν (Απολυτήριο Λυκείου, Βεβαίωση Πρόσβασης, Ιατρικές Εξετάσεις κ.λπ.).

 

Στο Πληροφοριακό Σύστημα

Κατά την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Εγγραφής Πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών ζητείται ως κωδικός πρόσβασης ο ίδιος κωδικός πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήθηκε από τον υποψήφιο ή την υποψήφια κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Επίσης, ζητείται ο ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής) του προσώπου που εγγράφεται. Μέσω του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ γίνεται αυτόματη προσυμπλήρωση σειράς ατομικών στοιχείων του προσώπου που εγγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα εγγραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που τα προσυμπληρωμένα στοιχεία δεν συμφωνούν με αυτά της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, πρέπει άμεσα να διορθωθούν τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Αφού εμφανιστούν τα διορθωμένα στοιχεία, ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική εγγραφή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

 

Αίτηση διαγραφής από άλλο Τμήμα

Εισακτέοι ή εισακτέες που έχουν ήδη εγγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή, λόγω πρόσβασής τους κατά τα παρελθόντα έτη, οφείλουν να διαγραφούν από αυτό/ή. Το πληροφοριακό σύστημα δίνει τη δυνατότητα αυτόματης αίτησης διαγραφής από το/την προηγούμενο/η Τμήμα/Σχολή. Οι Γραμματείες των δύο Τμημάτων ενημερώνονται σχετικά και διεκπεραιώνεται η σχετική διαδικασία χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια του/της εγγραφόμενου/ης.

 

Δικαιολογητικά Ταυτοπροσωπίας

Δεδομένου ότι όλη η διαδικασία εγγραφής γίνεται ψηφιακά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθίσταται αναγκαία η παροχή στοιχείων που διευκολύνουν την ταυτοπροσωπία των εγγεγραμμένων φοιτητών και φοιτητριών, τόσο κατά τις ακαδημαϊκές όσο και κατά τις διοικητικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου.

Σε συνέχεια της εγγραφής πρέπει να κατατεθούν (αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου) ή να αποσταλούν (ταχυδρομικά ή μέσω ΚΕΠ) τα παρακάτω στοιχεία (Κουντουριώτου 41, ΤΚ 82132):

1. Υπογεγραμμένη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή/τριας, η αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

2. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

(όσοι/όσες επιθυμούν υγειονομική περίθαλψη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα πρέπει να καταθέσουν μία ακόμη φωτογραφία για την έκδοση Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης)

3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

4. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων ή Πιστοποιητικό Γέννησης (απαιτείται μόνο για άρρενες)

Στην περίπτωση που τα παραπάνω (φωτογραφία, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή και Πιστοποιητικό Γέννησης) αποσταλούν ταχυδρομικά ή μέσω ΚΕΠ, θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική επιστολή, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Υπόδειγμα Επιστολής

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις αρχικής εγγραφής στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης τόσο για χρήση στη στρατολογία όσο και αυτές για κάθε χρήση, θα επιδοθούν στους πρωτοετείς μετά το πέρας των εγγραφών αλλά και της διαδικασίας ταυτοποίησης από τη Γραμματεία. Σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε για την παραλαβή τους με νεότερη ανακοίνωση στο site του Τμήματος (www.fme.aegean.gr )

Περισσότερες πληροφορίες για διάφορα θέματα που αφορούν πρωτοετείς φοιτητές, φοιτήτριες μπορείτε να λάβετε από τον Οδηγό Εισακτέων Πρωτοετών, ο οποίος βρίσκεται στο site του Πανεπιστημίου Αιγαίου:  http://www.aegean.gr/οδηγός-εισακτέων-πρωτοετών.

 

Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά

Και Συγχαρητήρια για την Επιτυχία σας!

Γραμματεία ΤΜΟΔ