Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του ΤΜΟΔ