ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ κας ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ-ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ Τ.Μ.Ο.Δ.