Γλύκας Μιχαήλ

Printer-friendly version
Όνομα: 
Μιχαήλ
Επώνυμο: 
Γλύκας
Βαθμίδα: 
Αναπληρωτές Καθηγητές
Member of Faculty
Γνωστικό αντικείμενο: 
Διοίκηση Λειτουργιών
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 


09/94


Ph.D Cambridge University U.K.



Ph.D Thesis: “Agent Relationship Morphism Analysis in Organisational transformation. The ARMA methodology for systematic business process redesign”.


Science and Engineering Research Council (SERC) Case


Studentship Award, Sponsored by B.P and Pateras Institute.



Citations 5



06/91


Surrey University U.K



Beng in Information Systems Engineering, Honours


Best Industrial year prize. Three best final year projects prize.

Βιογραφικό σημείωμα: 
Γραφείο: 
1os Floor TMOD Offices
Διεύθυνση: 
Kountouriotou Street, Chios, 82100
Τηλέφωνο: 
2271035459
Ώρες επικοινωνίας: 
Friday 9-12
Friday 6-9
Email: 
mglikas [at] aegean [dot] gr
Δημοσιεύσεις: 

Περιοδικά Με Κριτές

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Μέτρηση Επιχειρησιακής Απόδοσης, Fuzzy Cognitive Maps, Business Process Modelling

Διατριβή
Θέμα: 
Agent Relationship Morphism Analysis in Organizational Transformation.