Πσρουσίαση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΤΜΟΔ Ακαδ. Έτους 2011-2012