Πρόγραμμα Σπουδών

Printer-friendly version

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποτελείται από:

Μαθήματα Κορμού (41), τα οποία διδάσκονται αποκλειστικά κατά τα πρώτα 3,5 έτη σπουδών και είναι κοινά και υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές.

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης (7), τα οποία διδάσκονται, κυρίως, στο 4ο έτος σπουδών και είναι απαραίτητα για την ειδίκευση στον τομέα που θα επιλέξει ο/η φοιτητής/-τρια.

Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατεύθυνσης (3), τα οποία επιτρέπουν στο/η φοιτητή/-τρια την ειδίκευση στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει.

Γενικής Επιλογής Μαθήματα (2), τα οποία είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και επιτρέπουν τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών με θέματα σημαντικά για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων ενός Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης.

Διπλωματική Εργασία, η εκπόνηση της οποίας ξεκινά κατά το ένατο εξάμηνο σπουδών και ολοκληρώνεται στο δέκατο εξάμηνο.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ανατίθενται σε όλα τα Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος καθήκοντα Συμβούλων Σπουδών για ολιγομελείς ομάδες φοιτητών. Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στο/στη φοιτητή/τρια την αναγκαία υποστήριξη για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που επιβάλλει η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο και αφορά στην παρακολούθηση των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων του/της φοιτητή/τριας και στην εν γένει υποστήριξη σε δυσκολίες ή προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της φοιτητικής ζωής.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Κανονισμός ΠΠΣ1.2 MB
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ112.53 KB