Η καινοτομία και η πρωτοπορία του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ) στηρίζεται στους ακόλουθους παράγοντες:

 • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, σχεδιασμένο σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και διεθνείς πρακτικές, παρόμοιο με προγράμματα σπουδών σε διεθνούς φήμης Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, της Ολλανδίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασίλειου, της Γαλλίας κλπ.
 • Το πρώτο μέρος του προγράμματος σπουδών προσφέρει στέρεες βάσεις στα Μαθηματικά, την Πληροφορική, την Επιστήμη του Μηχανικού, τα Οικονομικά και τη Διοίκηση καθώς και ενδυνάμωση της κριτικής ικανότητας και της αυτονομίας της σκέψης των φοιτητών/τριών.
 • Εξειδίκευση του προγράμματος σπουδών σε τομείς που καλύπτουν αντικείμενα αιχμής και οδηγούν σε δύο σύγχρονες κατευθύνσεις σπουδών:
  1. Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering)
  2. Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)

 • Οι απόφοιτοι του ΤΜΟΔ είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις, προσόντα και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν σε ποικίλα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, αλλά κυρίως τους καθιστούν αναγκαίους στην αγορά εργασίας με υψηλά ποσοστά απορρόφησης.
 • Σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές όπως, ενδεικτικά, η ενδυνάμωση της κριτικής ικανότητας των φοιτητών/τριών και της αυτονομίας της σκέψης, η συνεχής αξιολόγηση τόσο των παιδαγωγικών μεθόδων και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου όσο και του διδακτικού προσωπικού, η ευελιξία μαθησιακών κατευθύνσεων, ο θεσμός του Καθηγητή Συμβούλου, η επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών με γνώμονα τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις.
 • Πρακτική άσκηση σε ελληνικές επιχειρήσεις και η δυνατότητα μετακίνησης για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα ERASMUS+.
 • 19 καθηγητές υψηλού επιπέδου με διεθνείς διακρίσεις και αναγνώριση, παγκόσμια ερευνητική εμπειρία και διεθνείς συνεργασίες, καθώς και μεγάλη εμπειρία από Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc) σπουδών με 2 κατευθύνσεις που καλύπτουν τομείς όπως η βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής και υπηρεσιών, η εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics, η ορθή διαχείριση χρόνου, κόστους και πόρων, η διαχείριση της καινοτομίας και η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δράσεων, η βελτίωση των επιδόσεων και η αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης, και Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μέσω έρευνας (MRes) το οποίο προάγει την εκπόνηση έρευνας σε σύγχρονα θέματα αιχμής.
 • Διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με πολυάριθμες ετεροαναφορές στο επιστημονικό έργο του διδακτικού προσωπικού, με διεθνείς συνεργασίες στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, με πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών (με 13 διδάκτορες στην 20ετή λειτουργία του Τμήματος).
 • Διασύνδεση των καθηγητών του ΤΜΟΔ με την αγορά εργασίας, με έμφαση στην προώθηση των αποφοίτων του ΤΜΟΔ στην αγορά εργασίας, υιοθετώντας καινοτόμες προσεγγίσεις σε θέματα εκπαίδευσης σε στενή συνεργασία με την βιομηχανική και την επιχειρηματική κοινότητα.

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού που παρέχουν σπουδές Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Η σημαντικότητα του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την ελληνική κοινωνία ενισχύεται από το γεγονός ότι πολλά διεθνούς φήμης Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, προσφέρουν σπουδές μηχανικού οικονομίας και διοίκησης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Stanford University

(USA)

Department of Management Science and Engineering

Princeton University

(USA)

School of Engineering and Applied Science, Department of Operations Research and Financial Engineering

Oxford University

(UK)

Department of Engineering Science, Engineering, Economics and Management

Columbia University

(USA)

Industrial Engineering & Operations Research,
Undergraduate Program: OR: Financial Engineering

Technische Universität Graz

(Austria)

Mechanical Engineering and Business Economics

Technische Universität München

(Germany)

School of Management,
B.Sc in Technology and Management(TUM-BWL)

Delft University of Technology

(Netherlands)

Faculty of Technology, Policy & Management,
Systems Engineering, Policy Analysis and Management

The University of Queensland

(Australia)

School of Economics
Bachelors of Engineering/Economics

Massachusetts Institute of Technology

(USA)

Sloan School of Management
S.Bs. Management Science

Δύο Κατευθύνσεις

Κατεύθυνση Ι

Χρηματοοικονομική Μηχανική

Οι φοιτητές/τριές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής θα ειδικευτούν περισσότερο σε θέματα που σχετίζονται με:

 • τους γενικούς μηχανισμούς λειτουργίας και συμπεριφοράς της αγοράς των χρηματοοικονομικών προϊόντων
 • τις κύριες τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου και βέλτιστης απόδοσης γενικών χρηματοοικονομικών επενδύσεων
 • τη σύνθεση, τη συμπεριφορά και την απόδοση κλασικών αλλά και νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων
 • την ανάλυση χρονοσειρών, τη χρηματοοικονομική πρόβλεψη, τη στοχαστική μοντελοποίηση και την παρακολούθηση πολύπλοκων δυναμικών οικονομικών και χρηματο-οικονομικών συστημάτων

Κατεύθυνση ΙΙ

Μηχανική της Διοίκησης

Οι φοιτητές/τριές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση της Μηχανικής της Διοίκησης θα ειδικευτούν περισσότερο σε θέματα που σχετίζονται με:

 • τον χρονικό και τεχνικο-οικονομικό προγραμματισμό έργων
 • την επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων σε οποιοδήποτε διοικητικό - τεχνικό σύστημα, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και βιομηχανικές μονάδες
 • τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και τα logistics
 • την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών
 • μεθοδολογίες και μοντέλα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και τις αντίστοιχες Τεχνολογίες Πληροφορικής  και Επικοινωνιών (Πληροφοριακά Συστήματα) που τις υποστηρίζουν κ.λπ.

Επικοινωνήστε μαζί μας!


Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το ΤΜΟΔ;
Επικοινωνήστε μαζί μας και ακολουθήστε μας στο Facebook.

2271035430


Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Κουντουριώτου 41
Χίος, 82100