Κατευθύνσεις Προγράμματος Σπουδών

Printer-friendly version

Κατεύθυνση I:  Χρηματοοικονομική Μηχανική

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής θα ειδικευτούν περισσότερο σε θέματα που σχετίζονται με:

 • τους γενικούς μηχανισμούς λειτουργίας και συμπεριφοράς της αγοράς των χρηματοοικονομικών προϊόντων
 • τις κύριες τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου και βέλτιστης απόδοσης γενικών χρηματοοικονομικών επενδύσεων
 • τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και τη χρηματοδότηση επενδύσεων υψηλού κινδύνου
 • τη σύνθεση, τη συμπεριφορά και την απόδοση κλασικών αλλά και νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων
 • τον προσδιορισμό της ελκυστικής τιμής αγοράς και πώλησης διαπραγματεύσιμων χρηματοοικονομικών προϊόντων
 • την ανάλυση χρονοσειρών, τη χρηματοοικονομική πρόβλεψη, τη στοχαστική μοντελοποίηση και την παρακολούθηση πολύπλοκων δυναμικών οικονομικών και χρηματο-οικονομικών συστημάτων
 • θέματα συναλλαγματικών ισοτιμιών, ειδικές τραπεζικές υπηρεσίες, αρχές αναλογιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης

Κατεύθυνση IΙ:  Μηχανική της Διοίκησης

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση της Μηχανικής της Διοίκησης θα ειδικευτούν περισσότερο σε θέματα που σχετίζονται με:

 • τον χρονικό και τεχνικο-οικονομικό προγραμματισμό έργων
 • τον προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, τον έλεγχο αποθεμάτων, τον προγραμματισμό πόρων, τον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • την επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων σε οποιοδήποτε διοικητικό - τεχνικό σύστημα, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και βιομηχανικές μονάδες
 • μελέτες στρατηγικής των επιχειρήσεων, οικονομοτεχνικές μελέτες, business & marketing plans κ.ά.
 • τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και τα logistics
 • την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών
 • θέματα ανθρώπινου δυναμικού, διοίκησης αλλαγής και αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διαδικασιών
 • μεθοδολογίες και μοντέλα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, καθώς και τις αντίστοιχες Τεχνολογίες Πληροφορικής  και Επικοινωνιών (Πληροφοριακά Συστήματα) που τις υποστηρίζουν
 • το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας (e-business), την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών σχετικά με υπηρεσίες στον παγκόσμιο ιστό (web services), σύγχρονες τεχνικές για την αξιολόγηση και αξιοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν (web-enabled analytics), τεχνολογίες επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence), κ.λπ.

 

Προϋποθέσεις για εγγραφή σε κατεύθυνση

Εγγραφή αποφοίτων στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

 

Кроссовки Lifestyle