Διδακτορικό Δίπλωμα

Printer-friendly version

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής. Η διδακτορική διατριβή αποτελεί μία σημαντική συνεισφορά στην επιστημονική γνώση. Η πρωτοτυπία και η συμβολή της διατριβής στην επιστήμη αποδεικνύεται και με τη δημοσίευση μέρους της σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών ή/και παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους του Τμήματος κρίνοντας με βάση το πλούσιο, ποιοτικό και ποσοτικό, ερευνητικό έργο που παράγεται κατά την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών. Η ποιότητα του ερευνητικού έργου των Υποψηφίων Διδακτόρων είναι υψηλού επιπέδου με επιστημονικές δημοσιεύσεις που βρίσκονται σε αναγνωρισμένες διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι:

(α) Πτυχίου/Διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.

(β) Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017.

Σε ειδικές περιπτώσεις λόγω της εγνωσμένης ποιότητας του επιστημονικού ή επαγγελματικού του/της έργου, ή αν ο/η Υποψήφιος/α έχει εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική/ές δημοσίευση/εις ή ευρεσιτεχνία, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να γίνει δεκτός/ή και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.. Στην περίπτωση αυτή ο/η Υποψήφιος/α υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο επιπρόσθετων μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Ιδρύματος. Στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται δεκτός/ή μη κάτοχος Δ.Μ.Σ., απαιτείται Πτυχίο/Δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.

Υποβολή δικαιολογητικών

Ο/Η Υποψήφιος/α υποβάλλει, κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους και ειδικότερα από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου, σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή:

1. Αίτηση.

2. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ισόκυρο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

4. Αντίγραφο/Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος.

5. Αντίγραφο/Φωτοτυπία Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, λαμβανομένων υπόψη και των αναφερομένων στο άρθρο 38, παραγρ. 1 του Ν. 4485/17 περί ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

6. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.

7. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων, εφόσον υφίσταται.

8. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μίας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρώπης, εφόσον αναφέρεται στην προκήρυξη.

9. Τουλάχιστον 2 συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι. με τους/τις οποίους/οποίες ο/η Υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή σχέση.

10. Ανάτυπα ή ψηφιακά αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις.

11. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών από τα οποία ο/η Υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει, και δεν έχουν δημοσιευτεί, σε ψηφιακή μορφή.

12. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο θα περιέχει:

i. Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής

ii. Περιγραφή του σκοπού της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και των επιμέρους στόχων αυτής

iii. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί

iv. Ενδεικτική βιβλιογραφία

v. Προσδοκώμενα αποτελέσματα

13. Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής – καταγράφεται στην αίτηση.

14. Ο/Η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα ο/η οποίος/ ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4485/17, όπως ισχύει – καταγράφεται στην αίτηση.

Χρονική διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 45, παραγρ. 2 του Ν. 4485/17) αποτελούν τα (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, με δυνατότητα παράτασης αυτού κατά δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη, κατόπιν αιτήσεως του Υ.Δ. προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Στον εν λόγω μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης Διδακτορικής Διατριβής δεν συνυπολογίζεται το χρονικό διάστημα αναστολής φοίτησης στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. Ο/Η Υποψήφιος/α μπορεί, κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της στο Διδακτορικό Πρόγραμμα, να ζητήσει με επαρκώς αιτιολογημένη αίτησή του/της την αναστολή φοίτησης στο εν λόγω Πρόγραμμα έως και δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη συνολικά.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας υποχρεούται σε ανανέωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος και έχει την υποχρέωση να παρουσιάζει κάθε έτος, από Απρίλιο έως Μάϊο στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή προφορικά και εγγράφως τη συντελούμενη πρόοδο στην εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της. Αντίγραφο του σχετικού υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον/την Επιβλέποντα/ουσα ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, συνοδευόμενο από Έκθεση Προόδου που συντάσσει η εν λόγω Επιτροπή, καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του/της Υποψηφίου/ας, αφού κατατεθεί προηγουμένως στη Γραμματεία του Τμήματος. Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας διατηρεί πλήρη τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος (για παράδειγμα: τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, παροχές φοιτητικής μέριμνας, εκπροσώπηση σε Συλλογικά Όργανα κλπ.), πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ενώ μετά την ολοκλήρωση της Διδακτορικής Διατριβής διατηρεί πλήρη δικαιώματα χρήσης των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών πέντε (5) έτη.

Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή μπορεί να ορίσει υποχρέωση συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια και λοιπές ακαδημαϊκές εκδηλώσεις ή δημοσίευση πρωτότυπων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με σύστημα κριτών ή παρουσίαση σχετικών με το θέμα της διδακτορικής διατριβής εργασιών σε συνέδρια με σύστημα κριτών, σεμινάρια ή ημερίδες. Η υποχρέωση παρακολούθησης/συμμετοχής σε μαθήματα ή εργαστήρια προτείνεται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος).

Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας συμμετέχει στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων (προόδων) των προπτυχιακών/μεταπτυχιακών μαθημάτων. Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας συμμετέχει σε έρευνα πεδίου ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

Τελική Αξιολόγηση και Κρίση Διδακτορικής Διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής ο/η Υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Η αίτηση κοινοποιείται στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία συσκέπτεται, αποφασίζει κατά πλειοψηφία την έγκριση ή την απόρριψή της και, εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση που υποβάλλεται στη Συνέλευση του Τμήματος. Στην εισηγητική έκθεση προτείνεται και ορισμός της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Για τη σύνταξη της εν λόγω Εισηγητικής Έκθεσης θα συνεκτιμώνται οι πρωτότυπες δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες του/της Υποψηφίου/ας. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/της Υ.Δ. του/της δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση της διδακτορικής διατριβής-έρευνας, καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής στην οποία μετέχουν τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Ο/Η Υποψήφιος/α Διδάκτορας υποχρεούται, μετά την υποβολή της Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής από τη Συνέλευση, να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος:

i. τη Διδακτορική Διατριβή σε ηλεκτρονική μορφή.

ii. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να βεβαιώνει ότι κατά την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής έχει τηρήσει απαρέγκλιτα όσα ο νόμος ορίζει περί διανοητικής ιδιοκτησίας και έχει συμμορφωθεί πλήρως με τα προβλεπόμενα στο νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις αρχές Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας.

iii. Σε περίπτωση που η Διδακτορική Διατριβή έχει γραφεί σε άλλη γλώσσα, ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει συνημμένη στη Διατριβή εκτενή περίληψή της στην ελληνική γλώσσα.

Με πρωτοβουλία του/της Προέδρου του Τμήματος και σε συνεννόηση με τον/την Επιβλέποντα/ουσα και τον/την Υ.Δ., μετά την κοινοποίηση της Διδακτορικής Διατριβής που έχει κατατεθεί προς εξέταση από τη Γραμματεία σε όλα τα Μέλη της ορισθείσας Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ορίζεται εντός τετραμήνου η ημερομηνία και η ώρα της προφορικής δημόσιας παρουσίασης και αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής σε αίθουσα της Πανεπιστημιακής Μονάδας του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η πρόσκληση κοινοποιείται έγκαιρα στην πανεπιστημιακή κοινότητα και η παρακολούθησή της είναι ελεύθερη στο κοινό. Κατά τη διαδικασία παρουσίασης και αξιολόγησης προϋποτίθεται η φυσική παρουσία, οπωσδήποτε του/της υποψήφιου/ας και τουλάχιστον τεσσάρων (4) Μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Τα υπόλοιπα Μέλη δικαιούνται να μετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο/Η υποψήφιος/α παρουσιάζει το περιεχόμενο της επιστημονικής έρευνάς του/της και τα πορίσματά της και απαντά σε ερωτήσεις και σχόλια μελών της Επταμελούς Επιτροπής ή των τυχόν αφυπηρετησάντων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, μπορεί να παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Επιτροπή στη συνέχεια συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) Μελών και, με σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) Μελών της επιτροπής, αξιολογεί τη Διδακτορική Διατριβή με τους βαθμούς ΚΑΛΩΣ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ ή ΑΡΙΣΤΑ. Για την απόφασή της η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό Αξιολόγησης, το οποίο υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής, και πέμπτο Μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως.

Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων

Είναι δυνατή κατά νόμο η διαγραφή από τα Μητρώα του Τμήματος Υποψήφιου/ας Διδάκτορα για λόγο αναφερόμενο στην επιστημονική πρόοδο της διαδικασίας εκπόνησης της διατριβής του/της (λ.χ. επί μακρόν αδικαιολόγητη έλλειψη συνεργασίας με την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, αμέλεια, αδράνεια, έλλειψη ενδιαφέροντος, κτλ. προκύπτουσα από τις ετήσιες εκθέσεις προόδου αυτής) ή για άλλο σπουδαίο λόγο ο οποίος σε κάθε περίπτωση πρέπει να αφορά στο πρόσωπο του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα και να συνάπτεται με υπαίτια συμπεριφορά αυτού/ης.

Επίσης είναι δυνατή η διαγραφή υποψηφίων διδακτόρων αυτοδίκαια, κατόπιν αιτήσεως αυτών.

Εάν ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας, κατά τη διάρκεια εκπόνησης ή παρουσίασης της Διδακτορικής Διατριβής του/της, υποπέσει σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και υπόκειται στις ρυθμίσεις περί εννόμου προστασίας, μπορεί να επιβληθούν κυρώσεις, κατόπιν απόφασης των αρμοδίων Οργάνων, με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Τέλος, ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας διαγράφεται, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης, όταν έχει υπερβεί τον μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης της διατριβής που έχει θεσπίσει το Τμήμα.

Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές στο Τ.Μ.Ο.Δ.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις περιλήψεις των ολοκληρωμένων διατριβών στο Τ.Μ.Ο.Δ.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών167.67 KB
Ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές277 KB
Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας για την εκπόνηση Δ.Δ.34 KB
Τροποποίηση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών140.36 KB