Διδακτορικό Δίπλωμα

Printer-friendly version

Το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής. Η διδακτορική διατριβή αποτελεί μία σημαντική συνεισφορά στην επιστημονική γνώση. Η πρωτοτυπία και η συμβολή της διατριβής στην επιστήμη αποδεικνύεται και με τη δημοσίευση μέρους της σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών ή/και παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους του Τμήματος κρίνοντας με βάση το πλούσιο, ποιοτικό και ποσοτικό, ερευνητικό έργο που παράγεται κατά την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών. Η ποιότητα του ερευνητικού έργου των Υποψηφίων Διδακτόρων είναι υψηλού επιπέδου με επιστημονικές δημοσιεύσεις που βρίσκονται σε αναγνωρισμένες διεθνείς βάσεις δεδομένων.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος οι υποψήφιοι/ες πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να έχουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:

1. Πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (κατά την έννοια του άρ. 2 του ν.3549/2007, Φ.Ε.Κ. 69/20.03.2007).

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα γνωστικά αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του Τμήματος (ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς») ή άλλου Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς Πανεπιστημίου του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί/ες κάτοχοι και άλλων Π.Μ.Σ. διπλωμάτων ειδίκευσης ή μη κάτοχοι διπλωμάτων ειδίκευσης λόγω της εγνωσμένης ποιότητας του επιστημονικού ή επαγγελματικού τους έργου. Επίσης, για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτοί/ές απόφοιτοι πενταετών Τμημάτων Μηχανικών χωρίς απαραίτητα να μεσολαβεί η λήψη Μ.Δ.Ε., μετά από ειδική κατά περίπτωση απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και αφού προηγηθεί αναλυτική τεκμηριωμένη γραπτή εισήγηση του ενδιαφερομένου Καθηγητή (μέλους ΔΕΠ) του Τμήματος για την επίβλεψη της διατριβής. Στην περίπτωση αυτή ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να περατώσει οργανωμένο κύκλο επιπρόσθετων μαθημάτων, που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες μόνον εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι αιτήσεις των υποψηφίων διδακτόρων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τ.Μ.Ο.Δ. καθ' όλο το έτος. Η διαδικασία εισαγωγής αρχίζει είτε με αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης προς το Τμήμα είτε με δημοσίευση σχετικής προκήρυξης.

Τα απαιτούμενα τυπικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο/α περιλαμβάνουν:

1. Έντυπη Αίτηση στην οποία θα προτείνεται το θέμα, ο/η επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια και δύο ακόμη Καθηγητές του Τμήματος που θα συμπληρώνουν την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.

4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.

5. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων.

6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

7. Ανάλυση των ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων.

8. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον Ξένης Γλώσσας για την ερευνητική αξιοποίηση της διεθνούς βιβλιογραφίας.

9. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται από Καθηγητές των Α.Ε.Ι. με τα οποία ο/η υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή σχέση.

10. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα από τα οποία ο/η υποψήφιος/α έχει αποφοιτήσει.

11. Αντίτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις.

12. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, εγκεκριμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή, το οποίο θα πρέπει να περιέχει:

i. Προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής.

ii. Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιμέρους στόχων.

iii. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί.

iv. Ενδεικτική βιβλιογραφία.

v. Προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Χρονική διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, για όσους είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.. Η επιτυχής ολοκλήρωση του διδακτορικού κύκλου σπουδών ισοδυναμεί με 180 πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.).

Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να ζητήσει με αίτησή του από τη Γ.Σ.Ε.Σ. την αναστολή της φοίτησης του/της μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της στο διδακτορικό πρόγραμμα. Το διάστημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12)μήνες.

Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνεται δεκτός/ή υποψήφιος/α διδάκτορας μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. λόγω της εγνωσμένης ποιότητας του επιστημονικού ή επαγγελματικού του/της έργου και με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η επιτυχής ολοκλήρωση του διδακτορικού κύκλου σπουδών ισοδυναμεί με 240 πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.), για όσους/ες παρακολουθούν τετραετές πρόγραμμα σπουδών.

Προϋποθέσεις Λήψης Διδακτορικού Διπλώματος

  • Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπό την επίβλεψη Καθηγητή του Τμήματος.
  • Μία τελική παρουσίαση από τον/την υποψήφιο της ερευνητικής του δραστηριότητας ενώπιον της τριμελούς επιτροπής.
  • Προφορική εξέταση του/της υποψηφίου/ας ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, καθώς και όποιου άλλου ενδιαφερόμενου μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Επίσης, μια φορά κατ’ έτος, υποχρεωτικά, ο/η υποψήφιος/α οφείλει:

  • Να υποστηρίξει προφορικά ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, καθώς και όποιου άλλου ενδιαφερόμενου μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας τον επιστημονικό και ερευνητικό χαρακτήρα του γνωστικού αντικειμένου, την αναγκαιότητα της εκπόνησης της διατριβής, όπως προκύπτει από εκτεταμένη βιβλιογραφική αναδρομή, τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς και το χρονοδιάγραμμα µε τις επιμέρους φάσεις.
  • Να καταθέσει επίσημη αναλυτική γραπτή έκθεση στη Γραμματεία του Τμήματος και να λάβει σχετική βεβαίωση προόδου από την τριμελή συμβουλευτική του/της επιτροπή.

Γενικώς, από τους/τις υποψηφίους/ες διδάκτορες του Τ.Μ.Ο.Δ. ζητείται η δημοσίευση μέρους της βασικής έρευνας που διεξάγουν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ή σε βιβλία, ή σε συλλογές άρθρων και πρακτικά συνεδρίων, κατόπιν κρίσεως, προκειμένου να περατωθεί επιτυχώς η διατριβή.

Μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων είναι ακόμη:

§ Η υποχρεωτική παρουσία και συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιτηρήσεων κατά τις τρεις κύριες εξεταστικές περιόδους του Τ.Μ.Ο.Δ., καθώς και όποτε άλλοτε απαιτηθεί σε ενδιάμεσες εξετάσεις.

§ Η συνεπίβλεψη προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και η διεξαγωγή φροντιστηριακών ασκήσεων και διαλέξεων, πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση με τον επιβλέποντά τους.

Επαναλαμβανόμενη άρνηση ή αδυναμία εκτέλεσης των συμβατικών τους αυτών υποχρεώσεων, συνιστά λόγο διαγραφής των υποψηφίων διδακτόρων από τοΤ.Μ.Ο.Δ.

Διαδικασία τελικής κρίσης

Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο του επιστημονικού έργου του/της υποψηφίου/ας διδάκτορος και εφόσον κρίνει ότι τούτο έχει ολοκληρωθεί, επιτρέπει την κατάθεση της διδακτορικής διατριβής. Μετά τη συγγραφή της διατριβής, ο/η υποψήφιος/α καταθέτει τη διατριβή στη συμβουλευτική επιτροπή και ζητά από τη Γ.Σ.Ε.Σ. να καθορίσει την εξεταστική επιτροπή και την ημερομηνία εξέτασής του.

Η εξεταστική επιτροπή απαρτίζεται από επτά (7) µέλη, στην οποία μετέχουν και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι Καθηγητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο Τ.Μ.Ο.Δ.. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι Καθηγητές Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.

Το αργότερο 30 ημέρες πριν την εξέταση, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας πρέπει να καταθέσει 9 τεύχη της διδακτορικής του διατριβής στη Γραμματεία, η οποία µε αριθμό πρωτοκόλλου θα τα παραδίδει στην επταμελή εξεταστική επιτροπή. Τα υπόλοιπα δύο αντίτυπα παραμένουν στην Γραμματεία για τους Καθηγητές του Τμήματος. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί, εντός μηνός από την υποβολή της διατριβής, με ειδική πρόσκληση την εξεταστική επιτροπή, σε καθορισμένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της οποίας ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας αναπτύσσει δημόσια τη διατριβή του/της. Στην πρόσκληση αναφέρεται ρητά ότι η διαδικασία παρουσίασης και υποστήριξης της διατριβής από τον υποψήφιο διδάκτορα είναι δημόσια και κατά συνέπεια μπορεί να την παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.

Για την έναρξη της διαδικασίας παρουσίασης και ανάπτυξης της διατριβής απαιτείται η παρουσία των 5 τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής. Κατά την εξέταση, ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τη διατριβή του/της δημόσια ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και του κοινού, και απαντά σε ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης από τον υποψήφιο, υποβάλλονται σχετικές με το θέμα ερωτήσεις από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, στις οποίες απαντά ο υποψήφιος. Στη συνέχεια αποχωρούν όλοι, ώστε η Εξεταστική Επιτροπή να συνεδριάσει κατ’ ιδίαν. Η Επιτροπή στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον µελών της εξεταστικής επιτροπής. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρακτικό απονομής διδακτορικού τίτλου φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της επταμελούς επιτροπής, πέμπτο δε μέλος έχει υπογράψει την εισηγητική έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως. Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής γίνεται, με ψηφοφορία, η αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης του/της υποψηφίου/ας με έναν από τους εξής χαρακτηρισμούς: «Άριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς». Για τον πιο πάνω αξιολογικό χαρακτηρισμό απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Στο τέλος της διαδικασίας εξέτασης συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και υποβάλλεται στη Γ.Σ.Ε.Σ., προκειμένου να γίνει η αναγόρευση του/της υποψηφίου/ας σε Διδάκτορα.

Λόγοι διαγραφής Υποψηφίων Διδακτόρων

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης μετά από εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή υποψηφίου/ας διδάκτορα/ος, του/της οποίου/ας η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής ή στάσιμη, είτε αν ο/η υποψήφιος/α έχει αναιτιολόγητα διακόψει το έργο της εκπόνησης της διατριβής είτε δεν ανταποκρίνεται στις ανατεθειμένες σε αυτόν/ήν υποχρεώσεις του Τμήματος και δεν παρέχει το ανατεθέν σε αυτόν/ήν επικουρικό έργο ή δεν συνεργάζεται με την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή για την σύνταξη των ετησίων εκθέσεων προόδου, ή εν τέλει έχει προβεί σε ανάρμοστη και αντιακαδημαϊκή συμπεριφορά.

Ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές στο Τ.Μ.Ο.Δ.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις περιλήψεις των ολοκληρωμένων διατριβών στο Τ.Μ.Ο.Δ.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές239.23 KB