ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Printer-friendly version

·

Τύπος Μαθήματος

Χ

Υ

ΥΚ

ΕΚ

ΕΕ

 • Επίπεδο μαθήματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

 


Α’ • Έτος Σπουδών


Α’ • Εξάμηνο Σπουδών


6 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ

 

 • Περιγραφή:

Το μάθημα έχει ως στόχο την ανάπτυξη του εννοιολογικού και θεωρητικού υποβάθρου της σύγχρονης Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι:

 • Η κατανόηση της σπουδαιότητας των ανθρωπίνων πόρων ως στρατηγική παράμετρο διαρκούς επιτυχίας
 • Η κατανόηση των κύριων ζητημάτων της ΔΑΠ στο σύγχρονο περιβάλλον
 • Η απόκτηση εννοιών, αρχών και μεθόδων προσέγγισης και αντιμετώπισης των ζητημάτων της ΔΑΠ

Ειδικότερα το μάθημα στοχεύει στην ανάδειξη του πρωτεύοντα ρόλου και της σημασίας της Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Διοίκησης των οργανισμών και η μελέτη των πολιτικών της στελέχωσης και επιλογής του προσωπικού, της ανάπτυξης και επιμόρφωσης, της αξιολόγησης της απόδοσης, των αμοιβών και της επαγγελματικής υγιεινής και ασφάλειάς.

 • Προαπαιτήσεις:

 

 • Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και διοίκηση προσωπικού.

Εξέλιξη, τάσεις, και πρότυπα στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.

Στελέχωση. Προγραμματισμός και στρατολόγηση ανθρώπινου δυναμικού.

Πολιτικές επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και αμοιβής του προσωπικού.

Πολιτική αμοιβών.

Σύνδεση αμοιβής απόδοσης.

Αξιολόγηση της απόδοσης.

Μέθοδοι αξιολόγησης.

Πολιτική υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.

Συνδικαλισμός και εργασιακές σχέσεις.    

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Ξηροτύρη- Κουφίδου, Σ (1997) Διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Θεσσαλονίκη, Ανικούλα

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

 • Beardwell, I. and Holden, L. (1994), Human Resource Management, Pitman.
 • Cascio, W. (1995), Managing human resources, McGrawhill.
 • Dessler, G. (2007), Human resource management, New Delhi, Prentice Hall of India.
 • Leat, M. (2007), Exploring employee relations, Elsevier,London.
 • Λαζαρίδη-Μούζα, Α.Μ. (2006), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Αθήνα, Κριτικη.
 • Τζωρτζάκης, Κ. και Τερζίδης, Κ. (2005), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Αθήνα, Rosili.
 • Beardwell, J. and Holden, T. (2010) Human Resource Management: A Contemporary Approach. FT Pearson
 • Torrington, D., Taylor, S., Hall, L. and Atkinson, C. (2011) Human Resource Management FT Pearson
 • Redman, T. and, Wilkinson, A. (2008) Contemporary Human Resource Management: Text and Cases FT Pearson
 • Foot, M. and Hook, C. (2011) Introducing Human Resource Management. 5th ed FT Prentice Hall.
 • Legge, K. (2005) Human Resource Management: Rhetoric and Realities, Macmillan, Basingstoke
 • Marchington M. and Wilkinson, A. (2011) Human Resource Management at Work: People Management and Development. Chartered Institute of Personnel and Development, London,(5th Edition)
 • Taylor, S. (2011) Contemporary Issues in Human Resource Management CIPD: London
 • Price, A. (2011) Human Resource Management. Cengage: Hampshire
 • Wilton, N. (2011) Human Resource Management Sage: London

 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

Εισήγηση, Καταιγισμός Ιδεών, Ερωταποκρίσεις, Χιονοστιβάδα, Συζήτηση, Προσομοίωση, Μελέτες Περίπτωσης.

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

Τελική γραπτή εξέταση, σεμιναριακή εργασία (paper) με βαθμολογική πριμοδότηση.

 • Γλώσσα Διδασκαλίας:

Ελληνική

 • Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)

  [1]

  :

Με τη συμπλήρωση της παρακολούθησης αυτού του μαθήματος , οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. αντιλαμβάνονται τα θεωρητικά θεμέλια της ΔΑΠ
 2. εφαρμόζούν της θεωρητικές προσεγγίσεις της ΔΑΠ στις διοικητικές λειτουργίες με ευαισθησία στο πλαίσιο της οργάνωσης
 3. να εμπλακούν ενεργά στις συζητήσεις για ποικίλες όψεις της πρακτικής εφαρμογής της ΔΑΠ
 4. να αναλύούν κριτικά τη σύγχρονη ρητορική της ΔΑΠ
 5. να επινοούν κατάλληλες θεωρητικές και πρακτικές λύσεις σε τρέχοντα οργανωσιακά προβλήματα.

 
[1]

Μαθησιακά αποτελέσματα: οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες,·

Γνώσεις: το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώμα θετικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζεται με ένα πεδίο σπουδής ή εργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι γνώσεις χαρακτηρίζονται ως θεωρητικές ή/και αντικειμενικές,

Δεξιότητες: η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων),·

Ικανότητες: η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική ή/και προσωπική ανέλιξη. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η περιγραφή ως προς τις «ικανότητες» αφορά την υπευθυνότητα και την αυτονομία.

FASHION NEWS