Διεθνής Χρηματοοικονομική: Θεσμοί και Αγορές

Printer-friendly version

 

·

Τύπος Μαθήματος

ΥΚ

 • Επίπεδο μαθήματος

 • Έτος Σπουδών 1o

 • Εξάμηνο Σπουδών 1o

 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 6

 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΘΩΜΑΪΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

 • Περιγραφή:

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου και στα βασικά εργαλεία ανάλυσης των επενδυτικών ευκαιριών που προσφέρονται. Ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των χρηματαγορών & κεφαλαιαγορών σε διεθνές επίπεδο, το ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των υπερεθνικών εποπτικών αρχών, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και το σύστημα των συναλλαγματικών ισοτιμιών καθώς και τους παράγοντες που καθορίζουν τη διαχρονική δομή των επιτοκίων και τη διαμόρφωση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επιπλέον διδάσκονται βασικά υποδείγματα υπολογισμού της απόδοσης και του κινδύνου των χρηματοοικονομικών προϊόντων, στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου και δυνατότητες διαφοροποίησης κινδύνου σε ένα διεθνές επενδυτικό περιβάλλον.

 • Προαπαιτήσεις:

§

Καλή γνώση θεωρίας πιθανοτήτων.

§

Εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού (Excel, Matlab, κτλ).

 • Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

Διεθνείς αγορές χρήματος & κεφαλαίου

Βασικές αρχές και κανόνες λειτουργίας

•    Χρηματοοικονομικά προϊόντα

•    Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των υπερεθνικών εποπτικών αρχών

•    Αναπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές

Προϊόντα σταθερού εισοδήματος

•    Έντοκα γραμμάτια, πιστωτικά καταθέσεων, εκπτωτικά προϊόντα, εμπορικά χρεόγραφα

•    Ομόλογα (χαρακτηριστικά, απόδοση μέχρι τη λήξη, τιμολόγηση, μέτρα ευαισθησίας)

•    Προχωρημένα ομολογιακά προϊόντα (ομόλογα κυμαινομένου επιτοκίου, ομόλογα συνδεδεμένα με δείκτες, ομόλογα callable-putable, μετατρέψιμα ομόλογα)

Διαχρονική δομή επιτοκίων

•    Καμπύλη επιτοκίων

•    Ευρωαγορά, Libor, Euribor

•    Μορφές καμπυλών επιτοκίων – προσδοκίες για την οικονομική κατάσταση

•    “Άνοιγμα” επιτοκίων (yield spread) μεταξύ διεθνών αγορών

•    Παράγοντες διαμόρφωσης της διαχρονικής δομής και του ανοίγματος επιτοκίων

•    Πιστοληπτική διαβάθμιση (credit rating) – ο ρόλος των διεθνών οίκων

Αγορές μετοχών

•    Βασικές αρχές και κανόνες λειτουργίας

•    Απόδοση μίας μετοχικής επένδυσης

•    Παράγοντες κινδύνου-απόδοσης

•    Θεμελιώδης αποτίμηση μίας μετοχής

•    Απόδοση και κίνδυνος χαρτοφυλακίου μετοχών

Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου

•    Το υπόδειγμα του Markowitz

•    Διαφοροποίηση κινδύνου και συντελεστής συσχέτισης

•    Διαφοροποίηση κινδύνου σε ένα διεθνές επενδυτικό περιβάλλον (international diversification)

•    Εφικτό  & αποτελεσματικό σύνολο μίας αγοράς μετοχών

Υποδείγματα αποτίμησης μετοχικών επενδύσεων

•    Το μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιουχικών αγαθών (CAPM)

•    Καθορισμός τιμής ισορροπίας με βάση το CAPM

•    Εφαρμογή του CAPM  σε ένα διεθνές επενδυτικό  περιβάλλον (international CAPM )

•    Μοντέλα ενός ή πολλαπλών παραγόντων κινδύνου (single-/ multi-factor models)

•    Θεωρία αποτίμησης αντισταθμιστικής κερδοσκοπίας (arbitrage pricing theory)

•    Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας διεθνούς χαρτοφυλακίου

Αγορές συναλλάγματος

•    Το συνάλλαγμα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και η αγορά συναλλάγματος

•    Παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση των συναλλαγματικών ισοτιμιών

•    Πρόβλεψη της συναλλαγματικής ισοτιμίας

•    Συναλλαγματικός κίνδυνος

•    Στρατηγικές διαχείρισης συναλλαγματικού κινδύνου


 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

§

Σημειώσεις διδασκαλίας που διανέμονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

§

Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν. (2009), Ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοϕυλακίου, Rosili.

§

Παπαϊωάννου Δ. (2002), Εισαγωγή στις Χρηματοοικονομικές Αγορές.

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

§

Giddy, I.H., Διεθνής Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Παπαζήσης.

 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

§

Διδασκαλία με διαφάνειες, ασκήσεις για το σπίτι, επίλυση προβλημάτων στον πίνακα.

§

Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων σε περιβάλλον Η/Υ.

§

Παρακολούθηση τιμών κλεισίματος ενδεικτικών τίτλων/αναφορές επί της διαχρονικής πορείας οικονομικών μεγεθών (επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες).

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

Γραπτό τελικό διαγώνισμα

 • Γλώσσα Διδασκαλίας:

Ελληνικά

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)

[1]

:

§

Κατανόηση της λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και εξοικείωση με το μηχανισμό των ομολογιακών, μετοχικών και συναλλαγματικών χρηματοοικονομικών προϊόντων.

§

Εκμάθηση βασικών τεχνικών ανάλυσης επενδυτικών προϊόντων και επιλογής χαρτοφυλακίου σε διεθνές επίπεδο.

§

Επίδειξη της εύρεσης βέλτιστων στρατηγικών κατανομής επενδυτικού κεφαλαίου στην πράξη κάνοντας χρήση εμπειρικών δεδομένων της αγοράς.

§

Εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση προγραμμάτων Η/Υ για τη διενέργεια βασικών υπολογισμών στη θεωρία χαρτοφυλακίου (επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης, υπολογισμός συντελεστών βήτα, εύρεση αποτελεσματικού μετώπου, κ.α.).
[1]

Μαθησιακά αποτελέσματα: οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες,·

Γνώσεις: το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώμα θετικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζεται με ένα πεδίο σπουδής ή εργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι γνώσεις χαρακτηρίζονται ως θεωρητικές ή/και αντικειμενικές,

Δεξιότητες: η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων),·

Ικανότητες: η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική ή/και προσωπική ανέλιξη. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η περιγραφή ως προς τις «ικανότητες» αφορά την υπευθυνότητα και την αυτονομία.

nike lebron 9 miami vice release time season