Διεθνής Μακροοικονομική

Printer-friendly version

 

·

Τύπος Μαθήματος

Υ

*

ΥΚ

ΕΚ

ΕΕ

 • Επίπεδο μαθήματος

Μεταπτυχιακό


1ο • Έτος Σπουδών


1ο • Εξάμηνο Σπουδών


6 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Δρ. Σπυρίδων Ρουκανάς

 • Περιγραφή:

Η ερμηνεία των μακροοικονομικών και νομισματικών σχέσεων και η ανάλυση της διεθνούς μακροοικονομικής πολιτικής.

 • Προαπαιτήσεις:

Η γνώση της μακροοικονομικής και της μικροοικονομικής είναι απαραίτητες για την κατανόηση του μαθήματος

 • Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

1η Διάλεξη,

Εθνικολογιστικά Μεγέθη και Ισοζύγιο Πληρωμών

2η Διάλεξη,

Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Αγορά Συναλλάγματος

3η Διάλεξη,

Χρήμα, Επιτόκια και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες

4η Διάλεξη,

Τιμές και Συναλλαγματική Ισοτιμία Μακροχρόνια

5η Διάλεξη,

Το Προϊόν και η Συναλλαγματική Ισοτιμία Βραχυχρόνια

6η Διάλεξη,

Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Παρέμβαση στην Αγορά Ξένου Συναλλάγματος

7η Διάλεξη,

Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

8η Διάλεξη,

Μακροοικονομική Πολιτική και Συντονισμός σε καθεστώς Κυμαινόμενων Ισοτιμιών

9η Διάλεξη,

Οι Άριστες Νομισματικές Περιοχές και η Ευρωπαϊκή Εμπειρία

10η Διάλεξη,

Η Διεθνής Κεφαλαιαγορά


 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Krugman, P και Obstfeld, M (2011), Διεθνής Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική.

Λεβεντάκης, Ι (2003), Διεθνής Μακροοικονομική & Χρηματοοικονομική, Αθήνα, Εκδόσεις Σταμούλης.

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

Gerber, J (2010), International Economics, 5th, Prentice Hall.

Montiel, J.P. (2009), International Macroeconomics, Wiley Blackwell

 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

H διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται με διαλέξεις. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων οι φοιτητές ενθαρρύνονται για ενεργή συμμετοχή προκειμένου το μάθημα να αποκτήσει διαδραστικό χαρακτήρα και να ενισχύσει την κατανόηση τους. Το μάθημα υποστηρίζεται επίσης από φροντιστήρια προκειμένου οι φοιτητές να εμβαθύνουν περαιτέρω στους στόχους του μαθήματος.

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

Πρόοδος γραπτής εξέτασης του μαθήματος (30%): Οι φοιτητές αξιολογούνται στα αντικείμενα που διδάχθηκαν στις τρεις πρώτες διαλέξεις.

Τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος (70%): Οι φοιτητές αξιολογούνται στα αντικείμενα που διδάχθηκαν στις τελευταίες επτά διαλέξεις.

 • Γλώσσα Διδασκαλίας:

Ελληνική

 • Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)

  [1]

  :

Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι: Εθνικολογιστικά μεγέθη και ισοζύγιο πληρωμών - Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος - Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες - Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια - Το προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια - Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος - Το διεθνές νομισματικό σύστημα - Μακροοικονομική Πολιτική και συντονισμός σε καθεστώς κυμαινόμενων ισοτιμιών - Οι άριστες νομισματικές περιοχές και η ευρωπαϊκή εμπειρία- Η παγκοσμιοποίηση των κεφαλαιαγορών.
[1]

Μαθησιακά αποτελέσματα: οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες,·

Γνώσεις: το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώμα θετικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζεται με ένα πεδίο σπουδής ή εργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι γνώσεις χαρακτηρίζονται ως θεωρητικές ή/και αντικειμενικές,

Δεξιότητες: η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων),·

Ικανότητες: η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική ή/και προσωπική ανέλιξη. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η περιγραφή ως προς τις «ικανότητες» αφορά την υπευθυνότητα και την αυτονομία.

Nike