Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Printer-friendly version

 

·

Τύπος Μαθήματος

Υ

*

ΥΚ

ΕΚ

ΕΕ

 • Επίπεδο μαθήματος

Μεταπτυχιακό

 • Έτος Σπουδών 1o

 • Εξάμηνο Σπουδών 2o

 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 8

 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Δρ. Βασίλειος Ζεϊμπέκης

 • Περιγραφή:

Το μάθημα καλύπτει θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης και στην εισαγωγή και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών (Fleet Management Systems, RFID) στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέλος, αναφορά γίνεται σε πρακτικές Green Logistics και σε μεθόδους μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος σε διαδικασίες της αλυσίδας εφοδιασμού. 

 • Προαπαιτήσεις:

N/A

 • Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

Τα περιεχόμενα του μαθήματος θα καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες:

 • Διαχείριση παραγγελιών και  εξυπηρέτηση πελατών
 • Κατανόηση των καναλιών διανομής
 • Προμήθειες και αποθήκευση προϊόντων
 • Χωροθέτηση αποθηκευτικών χώρων και κέντρων διανομής
 • Ανάθεση λειτουργιών Εφοδιαστικής Διαχείρισης (Logistics) σε τρίτους
 • Έλεγχος αποθεμάτων & τεχνικές πρόβλεψης μελλοντικής ζήτησης/πωλήσεων
 • Φυσική διανομή προϊόντων: Διαδικασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων
 • Εφοδιαστική Διαχείριση σε περιβάλλον Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Logistics)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Εφοδιαστικής Διαχείρισης
 • Μελέτες περίπτωσης από την Ελλάδα και το Εξωτερικό
 • Green Logistics


 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Ballou, R.H. (2004) “Business Logistics/Supply Chain Management”, Fifth Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey

Παπαδημητρίου, Ε., Σχινάς, Ο. (2004) «Εισαγωγή στα Logistics» Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα, ISBN 960351411X

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

 • Minis, I., Zeimpekis, V., Dounias, G., Ampazis, N. (Eds.) (2011) Supply Chain Optimization, Design and Management: Advances and Intelligent Methods, IGI Global Publishing, ISBN: 978-1-61520633-9
 • Stock, J.R., Lambert D.M. (2000), “Strategic Logistics Management”, Irwin, UK
 • Rushton, A., Oxley, J., Croucher, P. (2000) “The Handbook of Logistics & Distribution Management”, Second Edition, The Institute of Logistics & Transport
 • Zeimpekis, V., Tarantilis, C.D., Giaglis, G.M., Minis, I. (Eds.) (2007) “Dynamic Fleet Management: Concepts, Systems, Algorithms and Case Studies”, Operations Research/ Computer Science Interfaces Series, Springer, New York, US

 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

Βιβλία

Case studies

Επιστημονικά περιοδικά

Παρουσιάσεις

Αναφορές και μελέτες

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

Τύπος εξέτασης

Ποσοστό

Γραπτές εξετάσεις

ΠΡΟΟΔΟΣ

Τελικές εξετάσεις

70%

20%

50%

Ατομική Εργασία

(Ανάλυση Μελέτης Περίπτωσης)

20%

Ομαδική εργασία

10%

 • Γλώσσα Διδασκαλίας:

Ελληνική


 • Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)

  [1]

  :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

·

Κατανοούν τις βασικές αρχές στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με έμφαση στα θέματα του προγραμματισμού και εκτέλεσης

·

Επιλέγουν και εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για να σχεδιάζουν, εκτελούν και ελέγχουν τα κανάλια εφοδιασμού

·

Κατανοούν τις βασικές αρχές και τεχνικές για την προμήθεια και αποθήκευση προϊόντων καθώς επίσης και για βέλτιστη διαχείριση αποθέματος

·

Κατανοούν και αξιολογούν τις νέες τεχνολογίες (e-logistics) πληροφοριακών συστημάτων για αλυσίδες εφοδιασμού (Τηλεματική, RFID)

·

Λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις αναφορικά με την ανάθεση λειτουργιών Εφοδιαστικής Διαχείρισης σε τρίτους
[1]

Μαθησιακά αποτελέσματα: οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες,·

Γνώσεις: το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώμα θετικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζεται με ένα πεδίο σπουδής ή εργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι γνώσεις χαρακτηρίζονται ως θεωρητικές ή/και αντικειμενικές,

Δεξιότητες: η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων),·

Ικανότητες: η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική ή/και προσωπική ανέλιξη. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η περιγραφή ως προς τις «ικανότητες» αφορά την υπευθυνότητα και την αυτονομία.

boys nike free run red deer hunting boots