Διοίκηση Έργων και Διαχείριση Κινδύνων

Printer-friendly version

 

·

Τύπος Μαθήματος

YΚ

 • Επίπεδο μαθήματος Μεταπτυχιακό

 • Έτος Σπουδών 1o

 • Εξάμηνο Σπουδών 2o

 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 8

 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Δρ Παναγιώτης Βασιλάκης

Περιγραφή:

Πρόκειται για ένα από τα μαθήματα που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με το αντικείμενο της επιστήμης του Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης, καθώς είναι απόλυτα βέβαιο ότι οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα κληθούν αργά ή γρήγορα να διοικήσουν έργα και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απεκόμισαν κατά την εκπαίδευσή τους. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες μεθόδους/ τεχνικές διοίκησης των έργων, όπως ο χρονικός προγραμματισμός (CPM, PERT), η διοίκηση και ο προγραμματισμός χρήσης των πόρων και η οικονομική παρακολούθηση. Το μάθημα περιλαμβάνει μια πλήρη επισκόπηση των δραστηριοτήτων της διοίκησης των έργων, ξεκινώντας από τις φάσεις αυτού και καταλήγοντας στις ειδικές γνώσεις – δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ο Διευθυντής ενός έργου, όπως οι μέθοδοι διαχείρισης του εύρους, των ανθρωπίνων πόρων, της ποιότητας και της επικοινωνίας. Τέλος, το μάθημα έχει εργαστηριακό μέρος στο οποίο διδάσκεται ο τρόπος προγραμματισμού και διαχείρισης των έργων μέσω Η/Υ.

Προαπαιτήσεις: -

 • Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1

Η φύση της διαχείρισης του Έργου, σχέση έργων και συστημάτων παραγωγής, χαρακτηριστικά των έργων. Στοιχεία, έννοιες και ορολογία .

2

Κύκλος ζωή του έργου, προσέγγιση  μέσω διεργασιών, βασικές ενότητες για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων

3

Προσδιορισμός του αντικειμένου του Έργου, ανάλυση και οργάνωση εργασιών, διοικητική δομή υλοποίησης.

4

Προσδιορισμός των στοιχείων της μεθόδου με την οποία σχεδιάζεται και βελτιστοποιείται ο χρονικός προγραμματισμός του Έργου.

5

Ειδικά προβλήματα χρονοπρογραμματισμού, διοίκηση περιθωρίων δραστηριοτήτων, μοντελοποίηση προβλημάτων στο περιβάλλον MS-Project

6

Μοντελοποίηση της αβεβαιότητας στον χρονικό προγραμματισμό με την μέθοδο PERT και απλών μοντέλων προσομοίωσης..

7

Σχεδιασμός του Προϋπολογισμού του Έργου και μέθοδοι παρακολούθησης και βελτιστοποίησης του κόστους ενός Έργου.

8

Μέθοδοι ταυτόχρονης διαχείρισης προβλημάτων επίτευξης χρονοπρογραμματισμού και βελτίωσης κόστους ενός Έργου, Ανάλυση βάσει της Μεθόδου Δεδουλευμένης Αξίας.

9

Διαχείριση Πόρων, προσδιορισμός και μοντελοποίηση πόρων σε ένα Έργο, μέθοδοι εξομάλυνσης πόρων και εξοικείωση προβλημάτων διαχείρισης πόρων στο περιβάλλον MS-Project

10

Έλεγχος με στατιστικές μεθόδους και επίτευξη συμφωνημένης ποιότητας

11

Διαχείριση Κινδύνων και αβεβαιότητας κατά την υλοποίηση ενός έργου, κίνδυνοι που συνδέονται με τον χρονοπρογραμματισμό και το κόστος υλοποίησης, μέθοδοι υπολογισμού επίπτωσης των κινδύνων

12

Τερματισμός ενός Έργου και μέθοδοι ολοκλήρωσης

13

Ανασκόπηση των μεθόδων διαχείρισης έργου μέσω της παρουσίασης δύο ολοκληρωμένων προβλημάτων, ενός έργου κατασκευής μικρού εργοστασίου και ενός έργου ανάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήματος στο περιβάλλον MS-Project.

 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

 • Διαχείριση Έργων, H. Maylor,  εκδ. Κλειδάριθμος,
 • Διαχείριση Έργων, Shtub Avraham, εκδ. Επίκεντρο.

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

·

Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel Jr., (2008) Project Management: A Managerial Approach, Wiley

·

Harold Kerzner (2009) Project Management Case Studies, Wiley

 • Project Management Body of Knowledge, PMI, 2008, Project Management Institute, USA.
 • Project Management: Processes, Methodologies, and Economics (2nd Edition), Shtub, A., Bard, J. and Globerson, S. 2004, Prentice Hall, USA.
 • Εγχειρίδιο Διαχείρισης Κινδύνων Έργων, Κηρυττόπουλος, Κ. 2006, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα
 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

Παραδόσεις, συζήτηση μελετών περίπτωσης, ασκήσεις, θέματα, εργασίες, παρουσιάσεις και συζήτηση θεμάτων

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

Τελική Εξέταση (100%)

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

 • Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
 • Κατανόηση βασικών εννοιών για τη Διοίκηση Έργων. Κατανόηση των επιμέρους ενοτήτων μέσω των οποίων επιτυγχάνεται να μοντελοποιηθεί ένα Έργο, να παρακολουθηθεί από άποψης χρόνου και κόστους, να βελτιστοποιηθεί ο χρόνος υλοποίηση και το κόστος υλοποίησης. Ολοκληρωμένη προσέγγιση ποσοτικών μεθόδων για τον χρονοπρογραμματισμό, τη βελτιστοποίηση κόστους και τον έλεγχο τήρησης συμφωνημένων στοιχείων ποιότητας. Η χρησιμοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω του περιβάλλοντος MS-Project ενισχύει την ικανότητα της αντίληψης για τα κρίσιμα βήματα στο σχεδιασμό, υλοποίηση και έλεγχο ενός Έργου. Χρήση πραγματικών παραδειγμάτων για την υποβοήθηση της κατανόησης όλων των στοιχείων παρακολούθησης και βελτιστοποίησης χρονοπρογραμματισμού και κόστους ενός Έργου.
 • Κατανόηση ιδιαιτεροτήτων των μεθόδων Διαχείρισης Έργου. Προϋποθέσεις σωστής προσαρμογής των διδασκόμενων μεθόδων σε πραγματικά προβλήματα κατά την υλοποίηση ενός Έργου. Πως επιλέγουμε προς εφαρμογή την κατάλληλη μέθοδο βελτιστοποίησης χρονοπρογραμματισμού, ελέγχου και διαχείρισης κόστους για κάθε είδος Έργου.
 • Ο ΜΟΔ ως μηχανικός που εμπλέκεται και συμβάλλει στη Διοίκηση Έργου: Από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, μέχρι την σχεδίαση, υλοποίηση και εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου στη Διοίκηση Έργου. Προοπτικές εκπόνησης διπλωματικών εργασιών στο αντικείμενο της Διοίκησης Έργου. 

nike