Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής

Printer-friendly version

 

·

Τύπος Μαθήματος

Υ

Χ

ΥΚ

ΕΚ

ΕΕ

 • Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό

 • Έτος Σπουδών 1o

 • Εξάμηνο Σπουδών B’

 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 8

 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Α. Π. Κακούρης

 • Περιγραφή:

Με το μάθημα αυτό γίνεται μια επισκόπηση της διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών στα διάφορα τμήματα μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Τονίζει τη σημασία μιας στρατηγικής προσέγγισης στη διαχείριση της παραγωγής και των επιχειρησιακών διαδικασιών. Δίνει την ευκαιρία να ενισχυθούν οι θεμελιώδεις έννοιες της διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, να αναθεωρηθούν ζητήματα της παρούσης κατάστασης (state-of-the-art) και να εισαχθούν οι σύγχρονες προσεγγίσεις στη διοίκηση παραγωγής και επιχειρησιακών λειτουργιών.

 • Προαπαιτήσεις: καμία

 • Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

Διάλεξη

Κεφάλαιο που θα καλυφθεί

1η

Εισαγωγή στη διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών

2η

O στρατηγικός ρόλος και οι στόχοι της λειτουργίας παραγωγής - Παραγωγικότητα

3η

Η στρατηγική της λειτουργίας παραγωγής

4η

Σχεδιασμός διαδικασιών

5η

Σχεδιασμός προϊόντων & υπηρεσιών

6η

Τοποθεσία: Εγκατάσταση της παραγωγής

7η

Χωροταξικός σχεδιασμός

8η

Συγκεντρωτικός προγραμματισμός

9η

Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής δυναμικότητας

10η

Η λιτή παραγωγή και η μέθοδος JIT

 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

Slack, N., Chambers, S. and Johnston, R. (2010) “Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών”, 5η αγγλική έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

1.

Chase, R.B., Jacobs, F.R. and Aquilano, N.J. (2010) “Operations & Supply Management”, 12th ed., McGraw-Hill

2.

Davis, M. M and J. Heineke (2005) “Operations Management: Integrating Manufacturing and Services”, McGraw-Hill Irwin, 5th edition

3.

Fitzsimmons, J.A. and Fitzsimmons, M.J. (2006) “Service Management: Operations, Strategy, and Information Technology”, 5th ed., McGraw Hill

4.

Heizer, J., and Render, B. (2009) “Operations Management”, 9th ed., Pearson

5.

Johnston, R. and Clark, G. (2001) “Service Operations Management”, FT/Prentice Hall

6.

Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. and Malhotra, M.K. (2008) “Operations Management: Processes and Value Chains”, 8th ed., Pearson/Prentice Hall

7.

Metters, R., King-Meters, K., Pullman, M. and Walton, S. (2006) “Service Operations Mangement”, South-Western Cengage Learning

8.

Reid, R. D. and Sanders, N. R.  (2010) “Operations Management: An integrated Approach”, 4th ed., John Wiley & Sons, Inc.

9.

Russell R.S. and Taylor B.W. (2003) “Operations Management: Quality and Competitiveness in a Global Environment”, 4th ed., Prentice Hall

10.

Schroeder, R. G. (2007) “Operations Management: Contemporary concepts and cases”, 4th ed., McGraw-Hill

11.

Stevenson, W.J. (2010) “Operations Management”, 9th ed., McGraw-Hill

12.

Waller D.L. (2003) “Operations Management: A Supply Chain Approach”, Cergage Lrng Business Press, 2nd edition

13.

Δερβιτσιώτης, Κ.Ν. (1999), “Διοίκηση Παραγωγής”, εκδόσεις Κλειδάριθμος

14.

Ιωάννου, Γ. (2005), “Διοίκηση Παράγωγης και Υπηρεσιών”, εκδόσεις Σταμούλη

15.

Παππής, Κ.Π. (2006), “Προγραμματισμός Παραγωγής”, εκδόσεις Σταμούλης

 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

Παραδόσεις, συζήτηση μελετών περίπτωσης, ενεργή συμμετοχή των φοιτητών, ασκήσεις, εργασίες, παρουσιάσεις.

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

Περιγραφή

%

Ενεργή συμμετοχή

10

Τελικές εξετάσεις

90

Σύνολο

100

 • Γλώσσα Διδασκαλίας:

Ελληνική

 • Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)

  [1]

  :

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μια δομημένη ανάλυση της διοίκησης επιχειρησιακών λειτουργιών, όπως αυτή εφαρμόζεται στην πράξη. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

§

να εφαρμόσει τις έννοιες της διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης.

§

να εξετάσει το ρόλο της διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις  με διαφορετική εταιρική κουλτούρα, αποστολή, στόχους, στρατηγικές και πρότυπα λειτουργίας.

§

να χρησιμοποιεί τα εργαλεία και να εφαρμόζει τις τεχνικές διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών σε ποικίλες καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων.

 
[1]

Μαθησιακά αποτελέσματα: οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες,·

Γνώσεις: το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώμα θετικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζεται με ένα πεδίο σπουδής ή εργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι γνώσεις χαρακτηρίζονται ως θεωρητικές ή/και αντικειμενικές,

Δεξιότητες: η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων),·

Ικανότητες: η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική ή/και προσωπική ανέλιξη. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η περιγραφή ως προς τις «ικανότητες» αφορά την υπευθυνότητα και την αυτονομία.

Wholesale Cheap Nike, Jordans, Adidas, Air Max Shoes China Sale Online