ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Printer-friendly version

 

·

Τύπος Μαθήματος

Υ

Χ

ΥΚ

ΕΚ

ΕΕ

 • Επίπεδο μαθήματος: Μάθημα Κατεύθυνσης

 • Έτος Σπουδών 1

 • Εξάμηνο Σπουδών 2

 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 8

 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Νικόλαος Κοντάκης / Βασίλειος Βασιλειάδης

 • Περιγραφή: Στα πλαίσια του μαθήματος ‘Δυναμική των Χρηματοοικονομικών Αγορών’, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με πολύ πρακτικά ζητήματα των διεθνών χρηματαγορών. Πιο συγκεκριμένα, μέσω ενός δυναμικά εξελισσόμενου πλαισίου, όσον αφορά τις διαλέξεις του μαθήματος, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα:

a.

Να κατανοήσουν τις σχέσεις ανάμεσα σε διάφορα μεγέθη των αγορών (ομόλογα, χρηματιστηριακές αγορές, πετρέλαιο, χρυσός κτλ.). Εφόσον κατανοήσουν τη φύση των διαφορετικών κλάσεων περιουσιακών στοιχείων, αναλύονται οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους τόσο σε πρακτικό επίπεδο, όσο και με τη βοήθεια μαθηματικών υποδειγμάτων.

b.

Να κατανοήσουν την ευρύτερη λειτουργία των διεθνών αγορών. Το σημαντικότερο, ίσως, σημείο του μαθήματος, όπου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν τη διαμόρφωση τιμών στα διάφορα περιουσιακά στοιχεία, σε σχέση με νέα των αγορών (αποφάσεις στο πολιτικό τοπίο, πόλεμοι, οικονομικές κρίσεις, αποφάσεις επιχειρήσεων, προτιμήσεις καταναλωτών κτλ.).

c.

Μέσω πρακτικών παραδειγμάτων από τον πραγματικό κόσμο, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να μάθουν θέματα σχετικά με τη συμπεριφορά ορθολογικών επενδυτών κι άλλων ληπτών απόφασης.

d.

Μέσω εργαστηριακών ασκήσεων, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να συμπληρώσουν τα παραπάνω με κάποιες ασκήσεις σε πρακτικά ζητήματα.

 • Προαπαιτήσεις:

 • Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

Α/Α

Περιεχόμενα

1

·

Εισαγωγικά σχετικά με τη δυναμική των χρηματοοικονομικών αγορών

·

Παρουσίαση του μαθήματος

·

Γνωριμία με φοιτητές

2

·

Ανάλυση βασικών γεγονότων από τις αγορές (άρθρα)

·

Ομόλογα, Χρυσός, Πετρέλαιο

3

·

Εργαστηριακή άσκηση 1: αξιολόγηση επένδυσης σε περιουσιακό στοιχείο με τη χρήση στατιστικών και χρηματοοικονομικών μέτρων

4

·

Ανάλυση βασικών γεγονότων από τις αγορές (άρθρα)

·

Συζήτηση κι ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών της κρίσης

5

·

Εργαστηριακή άσκηση 2: κατασκευή χαρτοφυλακίου μετοχών

6

·

Ανάλυση βασικών γεγονότων από τις αγορές (άρθρα)

·

Arbitrage

·

Real Estate

7

·

Εργαστηριακή άσκηση 3: χρηματιστηριακοί δείκτες

8

·

Ανάλυση βασικών γεγονότων από τις αγορές (άρθρα)

·

Συστήματα αυτοματοποιημένων συναλλαγών

·

Ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής μηχανικής

9

·

Εργαστηριακή άσκηση 4: υποδείγματα πρόβλεψης – λήψη θέσεων αγοράς - πώλησης

10

·

Extra Εργαστηριακή άσκηση: αξιολόγηση εντολών στα πλαίσια διαμόρφωσης χαρτοφυλακίου διαφόρων περιουσιακών στοιχείων (από τους φοιτητές)

 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Διαφάνειες μαθήματος

Β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

Internet sources: bloomberg, wall street journal

 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, συζητήσεις πάνω σε άρθρα από πηγές διαδικτύου, συζήτηση ζητημάτων από τον πραγματικό κόσμο

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

-

4 εργαστηριακές ασκήσεις (35%)

-

1 extra εργαστηριακή άσκηση (10%)

-

Τελική εξέταση στο μάθημα (55%)

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική - Αγγλική

 • Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)

  [1]

  :

-

Κατανόηση των βασικών λειτουργιών των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών

-

Κατανόηση της ευρύτερης σχέσης ανάμεσα στα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη

-

Δεξιότητες: μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με διάφορα λογισμικά (excel, Matlab). Στη συνέχεια, οι φοιτητές μπορούν να εφαρμόσουν τις δεξιότητες, τις οποίες απέκτησαν από τα εν λόγω λογισμικά, στην ανάλυση κι αντιμετώπιση ζητημάτων του πραγματικού κόσμου.

-

Ικανότητα των φοιτητών να αντιλαμβάνονται τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, αλλά πολύ περισσότερο να δημιουργούν προσδοκίες για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων καταστάσεων, μέσω της παρακολούθησης των νέων.

 
[1]

Μαθησιακά αποτελέσματα: οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες,·

Γνώσεις: το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώμα θετικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζεται με ένα πεδίο σπουδής ή εργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι γνώσεις χαρακτηρίζονται ως θεωρητικές ή/και αντικειμενικές,

Δεξιότητες: η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων),·

Ικανότητες: η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική ή/και προσωπική ανέλιξη. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η περιγραφή ως προς τις «ικανότητες» αφορά την υπευθυνότητα και την αυτονομία.

adidas Yeezy Boost 350 V2 "Asriel" (Carbon) October 2020