Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Printer-friendly version

Τίτλος Μαθήματος:

·

Τύπος Μαθήματος Y

Υ

x

 • Επίπεδο μαθήματος

Μεταπτυχιακό

 • Έτος Σπουδών 1o

 • Εξάμηνο Σπουδών 1o

 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 6

 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Γεώργιος Μαμάνης, Νικόλαος Θωμαίδης

 • Περιγραφή:

Παρουσιάζεται ένα ευρύ φάσμα μαθηματικών θεωριών και τεχνικών που έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς στη χρηματοοικονομική επιστήμη, με επιμέρους τομείς την αξιολόγηση επενδύσεων (investment appraisal), τη διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio management), την τιμολόγηση χρεογράφων (securities pricing) και τη διαχείριση επενδυτικού κινδύνου (risk management).

 • Προαπαιτήσεις:

 • Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

Ενότητα 1η: Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων με προβλέψιμες απολαβές

 • Επιτόκιο και ανατοκισμός
 • Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων: παρούσα αξία, μελλοντική αξία, εσωτερικός βαθμός απόδοσης
 • Τιμολόγηση τραπεζικών καταθετικών προϊόντων, ομολόγων, έντοκων γραμματίων και άλλων χρεογράφων σταθερού εισοδήματος (fixed income securities)
 • Σχέση επιτοκίου και τιμής ενός προϊόντος σταθερού εισοδήματος

Ενότητα 2η: Αξιολόγηση επενδύσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας

 • Απόδοση και κίνδυνος μεμονωμένων χρεογράφων
 • Η έννοια του χαρτοφυλακίου (portfolio) χρεογράφων
 • Απόδοση και κίνδυνος χαρτοφυλακίου
 • Η σύγχρονη θεωρία επιλογής χαρτοφυλακίου του Markowitz
 • Αποτελεσματικό σύνορο και άριστο χαρτοφυλάκιο
 • Υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιουχικών αγαθών (CAPM)
 • Θεωρία τιμολόγησης κερδοσκοπικής αντιστάθμισης (APT)
 • Εμπειρικές εφαρμογές σε πραγματικά δεδομένα της αγοράς

Ενότητα 3η: Αποτίμηση εμπορεύσιμων χρεογράφων βάσει κερδοσκοπικής αντιστάθμισης

 • Η έννοια της κερδοσκοπικής αντιστάθμισης (arbitrage)
 • Στοχαστικά μοντέλα για τη διαχρονική πορείας της τιμής ενός εμπορεύσιμου χρεογράφου
 • Σχεδιασμός αντισταθμιστικών στρατηγικών (replicating strategies)
 • Αποτίμηση δικαιωμάτων (option pricing): διωνυμικό μοντέλο (binomial model) και υπόδειγμα Black-Scholes.


 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Ενδεικτική βιβλιογραφία.

 1. Βασιλείου Δ. και Ηρειώτης Ν. (2009) Ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση χαρτοφυλακίου, Εκδόσεις Rosili.
 2. Luenberger D. G. (1997) Investment Science, OUP USA.
 3. Elton, E.J., Gruber, M.J., Brown, S.J., Goetzmann, W.N. (2007) Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. 7th Edition, Wiley.

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

Διαλέξεις - Ασκήσεις

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

- Η τελική βαθμολογία θα βασιστεί:

 1. Στο βαθμό της γραπτής εξέτασης (70%).
 2. Στο βαθμό που θα έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής από την παράδοση εργαστηριακών ασκήσεων που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (30%).

Σημείωση: Για να ληφθεί υπόψη ο βαθμός των ασκήσεων θα πρέπει στις τελικές εξετάσεις ο φοιτητής να έχει επιτύχει τουλάχιστον τη βάση (5/10).

 • Γλώσσα Διδασκαλίας:

Ελληνική

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)

[1]

:

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η εισαγωγή των φοιτητών  σε ένα ευρύ φάσμα μαθηματικών θεωριών και τεχνικών που έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς στη χρηματοοικονομική επιστήμη, με επιμέρους τομείς την αξιολόγηση επενδύσεων (investment appraisal), τη διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio management), την τιμολόγηση χρεογράφων (securities pricing) και τη διαχείριση επενδυτικού κινδύνου (risk management).

 
[1]

Μαθησιακά αποτελέσματα: οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες,·

Γνώσεις: το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώμα θετικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζεται με ένα πεδίο σπουδής ή εργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι γνώσεις χαρακτηρίζονται ως θεωρητικές ή/και αντικειμενικές,

Δεξιότητες: η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων),·

Ικανότητες: η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική ή/και προσωπική ανέλιξη. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η περιγραφή ως προς τις «ικανότητες» αφορά την υπευθυνότητα και την αυτονομία.

adidas Yeezy Slides September 2020 Release Date