Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας

Printer-friendly version

 

·

Τύπος Μαθήματος

Υ

x

ΥΚ

ΕΚ

ΕΕ

 • Επίπεδο μαθήματος

Μεταπτυχιακό Επίπεδο

 • Έτος Σπουδών 1o

 • Εξάμηνο Σπουδών 1o

 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 6

 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Δρ. Αγάπιος Πλατής

 • Περιγραφή:

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές της γνώσεις των βασικών εργαλείων της επιχειρησιακής έρευνας για την λήψη αποφάσεων σε συστήματα διοίκησης και λειτουργιών. Ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών ΕΕ προσεγγίζεται με έμφαση στις εφαρμογές.

 • Προαπαιτήσεις:

Ουδέν

 • Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, γραμμικός προγραμματισμός, μοντελοποίηση προβλημάτων, γραφική μέθοδο επίλυσης, μέθοδο επίλυσης Simplex, μέθοδο μεγάλου Μ, δυϊκότητα, ανάλυση ευαισθησίας. Χρήση λογισμικού IOR tutorial και Excel Solver. Βελτιστοποίηση δικτύων, γράφοι και δίκτυα, πρόβλημα συντομότερης διαδρομής, συνεκτικότητα και πρόβλημα του ελαχίστου ζευγνύοντος δέντρου, πρόβλημα μέγιστης ροής, πρόβλημα ροής ελαχίστου κόστους. Δυναμικό προγραμματισμό. Αξιοπιστία συστημάτων. Στοιχεία στοχαστικής μοντελοποίησης.

 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Παρέχονται σημειώσεις.

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

Βασική βιβλιογραφία: F.S. Hillier, G. J. Lieberman, Introduction to Operations Research, 8th edition, Mc Graw-Hill International Edition

Operations Research: Applications and Algorithms

W. L. Winston

Duxbury Press, 2003

ISBN 978-0534380588

1440 Pages

Linear Programming

J.P. Ignizio, T.M. Cavalier

Prentice Hall, 1993

ISBN 978-0131837575

666 Pages

Operations Research: Principles and Practice

A. Ravindran, D.T. Philips, J.J. Solberg

Wiley, 1987

ISBN 978-0471086086

656 Pages

Linear Programming and Network Flows

M. S. Bazaraa, J.J. Jarvis, H.D. Sherall

Wiley, 1990

ISBN

684 Pages

Introduction to Operations Research Techniques

H. G. Daellenbach, J. A. George

Allyn and Bacon, 1983

ISBN 978-0205079742

750 Pages

Model Building in Mathematical Programming

H. P. Williams

Wiley, 1999

ISBN 978-0471997887

368 Pages

An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making

D.R. Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams, J.D. Camm, R.K. Martin

South-Western College Pub, 2011

ISBN 978- 1111532222

896 Pages

Tools for Thinking: Modelling in Management Science

M. Pidd

Wiley, 2003

ISBN 978-0470847954

332 Pages

Introduction to Management Science

B.W. Taylor,

Prentice Hall, 2009

ISBN 978-0136064367

840 Pages

A. Practical Introduction to Management Science

D.A. Waters

Addison Wesley Publishing Company, 1998

ISBN 978-0201178470

584 Pages

Introduction to Stochastic Processes,

E. Cinlar,

Prentice-Hall, Engenwood Cliffs, 1975

Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications

K.S. Trivedi

Wiley-Interscience, 2002

ISBN 978-0471333418

830 Pages

Introduction to Probability Models

S.M. Ross

Academic Press, 2009

ISBN 978-0123756862

800 Pages

 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

Παραδόσεις, ασκήσεις, εργαστήρια, εξωτερικοί προσκεκλημένοι .

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

Γραπτή Εργασία (20%), Τελική γραπτή εξέταση (80%)

 • Γλώσσα Διδασκαλίας:

Ελληνική

 • Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)

  [1]

  :

- Κατανόηση βασικών εννοιών μαθηματικού προγραμματισμού.

- Κατανόηση βασικών εννοιών μαθηματικής μοντελοποίησης.

- Κατανόηση και κατηγοριοποίηση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού, ακέραιου, κλπ…

- Μοντελοποίηση προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού.

- Επίλυση προβλημάτων γραμμικού και δυναμικού προγραμματισμού

- Χρήση εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού.

- Εφαρμογή καταλληλότερης μεθοδολογίας για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού.

- Κατανόηση βασικών εννοιών Μοντελοποίησης της αξιοπιστίας συστημάτων.

- Κατανόηση βασικών εννοιών Αξιοπιστίας, Διαθεσιμότητας και επισκευασιμότητας
[1]

Μαθησιακά αποτελέσματα: οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες,·

Γνώσεις: το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώμα θετικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζεται με ένα πεδίο σπουδής ή εργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι γνώσεις χαρακτηρίζονται ως θεωρητικές ή/και αντικειμενικές,

Δεξιότητες: η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων),·

Ικανότητες: η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική ή/και προσωπική ανέλιξη. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η περιγραφή ως προς τις «ικανότητες» αφορά την υπευθυνότητα και την αυτονομία.

Nike