Στρατηγική και Διοίκηση για Μηχανικούς

Printer-friendly version

 

·

Τύπος Μαθήματος

X

Υ

ΥΚ

ΕΚ

ΕΕ

 • Επίπεδο μαθήματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ

 • Έτος Σπουδών 1o

 • Εξάμηνο Σπουδών 1o

 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 6

 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ

 • Περιγραφή:

Το μάθημα ξεκινά με ένα σύνολο από βασικές έννοιες και όρους και στη συνέχεια παρουσιάζει μεθόδους και εργαλεία για τη στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, των πόρων και ικανοτήτων της, τη διερεύνηση ενός μεγάλου αριθμού στρατηγικών προβλημάτων, την δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών, και την διαμόρφωση σχεδίου υλοποίησης της στρατηγικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μερικά από τα θέματα που πραγματεύεται είναι: πως η επιχείρηση μπορεί να κατανοήσει το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί, πώς μπορεί να τοποθετηθεί καλύτερα απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και τον ανταγωνισμό, πως μπορεί να δημιουργήσει μοναδικές ικανότητες απαραίτητες για να επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να διατηρήσει και να βελτιώσει την θέση της στην αγορά, αλλά και, στη περίπτωση που έχει τεχνολογικό προσανατολισμό, πώς να επιλέξει σε ποιες τεχνολογίες θα επενδύσει και με ποιο τρόπο.

 • Προαπαιτήσεις:

Δεν υπάρχουν

 • Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

1.

Εισαγωγή – Βασικές έννοιες, ορισμοί και αντικείμενο της Στρατηγικής

2.

Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Μακρο-περιβάλλον, Κλαδική ανάλυση, Ανταγωνιστές, Αγοραστές)

3.

Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος, Πόροι & Ικανότητες

4.

Σύνθεση Εσωτερικού-Εξωτερικού περιβάλλοντος

5.

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: Φύση, Πηγές, Είδη Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

6.

Εναλλακτικές Στρατηγικές Ανάπτυξης: Δημιουργία, Αξιολόγηση, Επιλογή

7.

Οργάνωση και Δομές - Τύποι στρατηγικής αλλαγής, Διάγνωση περιοχών αλλαγής, Ρόλοι στη διοίκηση αλλαγής

8.

Στοιχεία Τεχνολογικής Στρατηγικής Ι: Κατανοώντας την πορεία και εξέλιξη των βιομηχανικών κλάδων και αγορών

  1. Κύκλος ζωής κλάδου, κύκλος ζωής αγοράς (Industry Life Cycles and Evolution of Markets)

9.

Στοιχεία Τεχνολογικής Στρατηγικής ΙΙ:

  1. Ιδιοποίηση: Μοναδικότητα και συμπληρωματικοί πόροι
  2. Τεχνολογικά πρότυπα και η οικονομική τους σημασία

10.

Τεχνολογική Στρατηγική στη Πράξη

 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

Ø

Β. Παπαδάκης (2007) Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α: Θεωρία, (Ε΄ Έκδοση), Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου.

Ø

Thompson, Arthur, Gamble, John and A. J. Strickland III (2010), Σχεδιασμός και Υλοποίησης Επιχειρησιακής Στρατηγικής – Η Αναζήτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος, 16η Αμερικάνικη Έκδοση, Γενική Επιμέλεια- Πρόλογος: Γιάννης Πολλάλης, Αθήνα: Εκδόσεις Utopia.

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

Ø

Johnson, G., and Scholes, K. (2005). Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall: Europe.

Ø

Schilling, M. (2002). Strategic Management of Technological Innovation. McGraw Hill: Europe.

Ø

Grant R.M. (2001), Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques Applications, Fourth Edition, Blackwell Business.

Ø

Margaret White and Gary Bruton (2010) Η Στρατηγική Διαχείριση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, Γενική Επιμέλεια- Πρόλογος: Γ. Καλογήρου, Α. Πρωτόγερου, Α, Κωνσταντέλου, Αθήνα: ΚΡΙΤΙΚΗ.

 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

H διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε διαλέξεις και παρουσίαση/συζήτηση μελετών περίπτωσης. Η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών είναι απαραίτητη και βοηθά στη κατανόηση των βασικών εννοιών και εργαλείων του μαθήματος. Παράλληλα, μέσα από την παρουσίαση μελετών περίπτωσης από τον Ελληνικό και διεθνή χώρο δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τις πολύπλοκες διεργασίες που συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και να συμβάλλουν στην κριτική αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων και προσεγγίσεων που προτείνονται και εφαρμόζονται.

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

 • Συμμετοχή στο μάθημα (10%)
 • Δύο ενδιάμεσες ομαδικές εργασίες, οι οποίες θα υλοποιηθούν από ομάδες των 2-3 ατόμων (30%). Οι εργασίες θα εφαρμόζουν τα εννοιολογικά εργαλεία και μεθόδους που συζητούνται στο μάθημα σε μια επιχείρηση ή σε ένα κλάδο της επιλογής των φοιτητών. Οι εργασίες θα παραδίδονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στη διδάσκουσα και θα περιέχουν απαραίτητα:
  • Εμπροσθόφυλλο (cover page) με τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των φοιτητών, και την ημερομηνία εκπόνησης
  • Πίνακα περιεχομένων
  • Βιβλιογραφία (αν έχει χρησιμοποιηθεί) σύμφωνα με το Harvard Referencing System
 • Τελική Εξέταση (60%) σε όλη τη διδαχθείσα ύλη

 • Γλώσσα Διδασκαλίας:

Ελληνική

 • Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα)

  [1]

  :

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να αναλύουν το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης
 • Να κατανοούν τις έννοιες των πόρων και ικανοτήτων και να διερευνούν πώς αυτοί οικοδομούνται ώστε η επιχείρηση να επιτύχει την κατάκτηση καλύτερης θέσης στην αγορά
 • Να αναγνωρίζουν τις στρατηγικές επιλογές που μπορεί μια επιχείρηση να έχει στη διάθεσή της και να είναι σε θέση να προτείνουν συγκεκριμένες επιλογές (περιοχές στις οποίες η επιχείρηση μπορεί να επεκταθεί, προιόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει, μέθοδοι για την επίτευξη αυτής της επέκτασης – εξαγορές, συγχωνεύσεις, συνεργασίες)
 • Να κατανοούν την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Να αναγνωρίζουν ότι για την υλοποίηση της επιλεχθείσας στρατηγικής θα πρέπει να κινητοποιηθούν δομές, συστήματα και ανθρώπινοι πόρους εντός και εκτός της επιχείρησης
 • Να κατανοούν την πορεία και εξέλιξη των βιομηχανικών κλάδων και αγορών
 • Να αναγνωρίζουν τη σημασία των τεχνολογικών προτύπων και τις οικονομικές τους επιπτώσεις
 • Να κατανοούν τα βασικά συστατικά της τεχνολογικής στρατηγικής μιας επιχείρησης

 
[1]

Μαθησιακά αποτελέσματα: οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες,·

Γνώσεις: το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώμα θετικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζεται με ένα πεδίο σπουδής ή εργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι γνώσεις χαρακτηρίζονται ως θεωρητικές ή/και αντικειμενικές,

Δεξιότητες: η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων),·

Ικανότητες: η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική ή/και προσωπική ανέλιξη. Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η περιγραφή ως προς τις «ικανότητες» αφορά την υπευθυνότητα και την αυτονομία.

Nike Air Force 1 Shadow Pale Ivory/Celestial Gold-Tropical Twist