Ανάλυση / Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Ανάλυση / Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Κωδικός Μαθήματος: 
ΟΙ0112
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
9o
Διδάσκων: 
ΕCTS: 
5
Track course
Financial Engineering
Περιγραφή: 

Αναλυτική περιγραφή υπάρχει στο περίγραμμα του μαθήματος.

Class schedule: 
Τρίτη, 18:00-21:00, Μέσω zoom
Assessment methods: 

Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου: 30%

Τελική εξέταση με κλειστές σημειώσεις ή απαλλακτική εργασία: 70%

Σημείωση

Οι εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου είναι υποχρεωτικές μέχρι και το 6ο έτος φοίτησης.

Για όσους επιλέξουν τελική απαλλακτική εργασία, αυτή θα διεξαχθεί σε ερευνητικό θέμα επιλογής του διδάσκοντα και συνοδεύεται από παρουσίαση στην οποία θα συμμετάσχει και θα εξεταστεί κάθε μέλος της ομάδας.

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής:

Για όσους βρίσκονται μέχρι και το 6ο έτος σπουδών:

TB Ι/Σ = 0,7*ΒΕ Ι/Σ + 0,3*ΜΟΕ.

Για όσους βρίσκονται πάνω από το 6ο έτος σπουδών:

TB Ι/Σ = max{ΒΕ Ι/Σ, 0,7*ΒΕ Ι/Σ + 0,3*ΜΟΕ},

όπου

ΤΒ Ι/Σ = Τελικός βαθμός Ιανουαρίου/Σεπτεμβρίου.

ΒΕ Ι/Σ = Βαθμός εξέτασης Ιανουαρίου/Σεπτεμβρίου.

ΜΟΕ = Μέσος όρος εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Recommended Reading:

Το βασικό εγχειρίδιο του μαθήματος είναι το βιβλίο A1. Iδιαιτέρως χρήσιμο (στον κίνδυνο αγοράς) θα φανεί το βιβλίο Α2.

Α1. Χρήμα, Τράπεζες, Αγορές και Διαχείριση Κινδύνων (2018). Γ. Συλλιγάρδος και Ν. Σχοινιωτάκης. Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ.

A2. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων με το MATLAB: Μια εφαρμοσμένη προσέγγιση (2009). Α. Ζαπράνης. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Β1. Financial risk manager handbook, second edition (2003). P. Jorion. Wiley.

Β2. Διαχείριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και διαχείριση κινδύνων (2017). A. Saumders & M.M. Cornett. Broken Hill.

Β3. Εισαγωγή στην τραπεζική χρηματοοικονομική διοικητική, Τόμος Α (2002). Κ. Μελλάς. Εκδόσεις Εξάντας.

Β4. Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου (2009). Κ. Ζοπουνίδης και Χ. Λεμονάκης. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Σημειώσεις ανά εβδομάδα

Οι διαλέξεις σε εβδομαδιαία βάση ανεβαίνουν στο Open eClass.


 • Δ1 [6/10/2020]. Εισαγωγή στην έννοια του κινδύνου - βασικές έννοιες (ο στόχος και η δομή του μαθήματος, διάκριση των εννοιών κίνδυνος και αβεβαιότητα (κατά Knight), οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, μέτρα ποσοτικοποίησης). Διάλεξη δική μου.
 • Δ2 [13/10/2020]. Πιστωτικός κίνδυνος, μέρος Ι (η έννοια του πιστωτικού κινδύνου, η έννοια της αποτυχίας (default), διάκριση του πιστωτικού κινδύνου, η πιθανότητα αθέτησης, η σημασία του για τα τραπεζικά ιδρύματα, εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης από τις τιμές της αγοράς: δάνεια και ομόλογα). Διάλεξη δική μου + από το Α1 Παράγραφοι 12.1, 12.7, 12.9.1, 12.9.2.
 • Δ3 [20/10/2020]. Πιστωτικός κίνδυνος, μέρος ΙΙ (Μοντελοποίηση του πιστωτικού κινδύνου: το διωνυνικό υπόδειγμα, το mixed διωνυμικό υπόδειγμα (η περίπτωση της κατανομής βήτα για την μοντελοποίηση της πιθανότητας αθέτησης), το υπόδειγμα του Merton (distance to default), υποδείγματα βαθμολόγησης και διαβάθμισης (γραμμικής πιθανότητας, logit, probit, Altman), η έννοια της αναμενόμενης και της μη αναμενόμενης ζημιάς). Διάλεξη δική μου + από το Α1 Παράγραφοι 12.8, 12.9.4.
 • Δ4 [27/10/2020]. Πιστωτικός κίνδυνος, μέρος ΙΙΙ (Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου; λήψη καλυμμάτων, διαφοροποίηση δανειακού χαρτοφυλακίου (παράδειγμα), τιτλοποίηση, πιστωτικά παράγωγα. Η περίπτωση των Credit Default Swaps). Διάλεξη δική μου + από το Α1 Παράγραφος 30.4 + υλικό στο Open eclass.
 • Δ5 [3/11/2020]. Κίνδυνος επιτοκίων, μέρος Ι (Εισαγωγικά στοιχεία, κίνδυνος θέσης και εισοδήματος, η έννοια του ομολόγου (βασικά χαρακτηριστικά και ιστορική ανασκόπηση), αποτίμηση ομολόγων, σχέση μεταξύ τιμής ομολόγου και μεταβολης του επιπέδου των επιτοκίων). Διάλεξη δική μου + από το Α1 Παράγραφος 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 13.1.
 • Δ6 [10/11/2020]. Κίνδυνος επιτοκίων, μέρος IΙ (Ποσοτικοποίηση: τα βασικά μέτρα ποσοτικοποίησης, ο δείκτης σταθμισμένης διάρκειας (Macaulay duration) και τα βασικά του χαρακτηριστικά, ο τροποποιημένος δείκτης διάρκειας (modified duration), εκτίμηση της μεταβολής της τιμής ενός ομολόγου με βάση τον δείκτη διάρκειας. Παραδείγμα σε R (συνάρτηση για τη σχέση μεταξύ τιμής του ομολόγου και προεξοφλητικού επιτοκίου). Διάλεξη δική μου + από το Α1 Παράγραφος 13.2.
 • Δ7 [24/11/2020]. Κίνδυνος επιτοκίων, μέρος III  (Ποσοτικοποίηση: Ο δείκτης κυρτότητας και η διαφορά του από τον δείκτη τροποποιημένης διάρκειας, εκτίμηση της μεταβολής της τιμής ενός ομολόγου με βάση τον δείκτη διάρκειας και τον δέικτη κυρτότητας  (διόρθωση της κυρτότητας), Διαχείριση επιτοκιακού κινδύνου από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, μέρος I: το υπόδειγμα ανοίγματος - gap analysis). Διάλεξη δική μου + από το Α1 Παράγραφος 13.2, 13.3.
 • Δ8 [01/12/2020]. Κίνδυνος επιτοκίων, μέρος IV (Επίλυση Εργασίας 4, Διαχείριση επιτοκιακού κινδύνου από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, μέρος II: το υπόδειγμα της μέσης διάρκειας αναμονής αξιών - duration gap analysis). Διάλεξη δική μου + από το Α1 Παράγραφος 13.5).
 • Δ9 [08/12/2020]. Κίνδυνος επιτοκίων, μέρος V (Αντιστάθμιση επιτοκιακού κινδύνου με Eurodollar Futures και Interest Rate Swaps). Διάλεξη δική μου + από το Α1 Παράγραφος 30.2).
 • Δ10 [12/12/2020]. Κίνδυνος αγοράς, μέρος Ι (Η εμπειρική κατανομή των αποδόσεων των διαφόρων χρηματοοικονομικών μεταβλητών, κίνδυνος κύρτωσης - η περίπτωση της Long Term Capital Management, Ακραία γεγονότα και Black Swans,  απόδοση (ιστορική, αναμενόμενη, απαιτούμενη), κίνδυνος χαρτοφυλακίου και διακύμανση, ο ρόλος της συνδιακύμανσης μεταξύ των αποδόσεων). Διάλεξη δική μου + από το Α1 Παράγραφος 16.1 (μέχρι σελ. 356)).
 • Δ11 [15/12/2020]. Κίνδυνος αγοράς, μέρος ΙI (Συστηματικός και μη συστηματικός κίνδυνος, διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου με βάση το συντελεστή συσχέτισης - η βασική ιδέα και εφαρμογή στην πράξη, προχωρημένες τεχνικές διαφοροποίησης: η τεχνική της συνολοκλήρωσης, διεθνής διαφοροποίηση, το υπόδειγμα του ενός δείκτη και ο συντελεστής βήτα, ο δείκτης του Sharpe. Εισαγωγή στην έννοια της αξίας σε κίνδυνο). Διάλεξη δική μου + από το Α1 Παράγραφος 16.1 (σελ. 357), 16.2, ).

 

Εξεταστέα ύλη: