Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ0126
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
7o
ΕCTS: 
5
Compulsory
Περιγραφή: 

 

Η επιτυχής καινοτομία σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες καθίσταται ολοένα και πιο σημαντική  στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι επιχειρήσεις που καινοτομούν μεγεθύνονται ταχύτερα, έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα και είναι πιο επικερδείς από τις μη καινοτόμες. Η καινοτομία, όμως, είναι μια δραστηριότητα υψηλού ρίσκου, καθώς πολλές από τις νέες τεχνολογίες δεν καταφέρνουν να μετατραπούν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες προς κατανάλωση.

Το μάθημα ξεκινά με ορισμούς βασικών εννοιών: τι είναι καινοτομία, τι είναι Έρευνα και Ανάπτυξη  και γιατί είναι σημαντικές για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.  Στη συνέχεια, εξετάζει την έννοια του κύκλου ζωής μιας τεχνολογίας και πως αυτή συνδυάζεται με τον κύκλο ζωής προϊόντων και αγορών που συνδέονται με αυτή την τεχνολογία. Οι φοιτητές μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης ανακαλύπτουν τους τρόπους με τους οποίους η τοποθέτηση, οι τακτικές, και οι διαδικασίες που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις μπορούν να επηρεάσουν τη εξέλιξη και διάχυση μιας καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, μελετώνται επίσης η εμπορική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η μετατροπή τους σε επιτυχημένες καινοτομίες. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν και άλλους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να ιδιοποιηθούν και να εκμεταλλευτούν τα οφέλη μιας καινοτομίας

Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν μια καλύτερη κατανόηση των βασικών θεμάτων διαχείρισης της τεχνολογίας και της καινοτομίας, και των σχετικών δεξιοτήτων που απαιτούνται σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν τις έννοιες της εφεύρεσης, της τεχνολογίας, της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης, και της καινοτομίας,
 • Να αναλύουν και να ερμηνεύουν τις διαφορετικές στρατηγικές για την καινοτομία και τις διαδικασίες διαχείρισης που απορρέουν από καθεμία,
 • Να κατανοούν πως μπορούν να ενσωματώσουν καλύτερα τη διάσταση της τεχνολογίας στην επιδίωξή τους για εμπορική επιτυχία.
 • Να προσδιορίζουν καλύτερα τις τεχνολογικές ανάγκες και απαιτήσεις μιας επιχείρησης ως σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξή της και να αξιολογούν τα μέσα για τη πρόσβασή της σε τεχνολογικές λύσεις.
 • Να εφαρμόζουν εργαλεία και τεχνικές για την επιλογή τεχνολογικών προγραμμάτων και την επένδυση σε συγκεκριμένες τεχνολογίες.
 • Να αξιολογούν και να εφαρμόζουν εργαλεία και τεχνικές για την οργάνωση τον εντοπισμό, και την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας μεταφοράς τεχνολογίας
 • Να κατανοούν τα προβλήματα που αναδύονται στις συνεργασίες μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

 

Class schedule: 
Πέμπτη 09:00-12:00
Assessment methods: 
 • Μία (1) υποχρεωτική ενδιάμεση πρόοδο (30%)- Οι φοιτητές παλαιότερων ετών και οι επί πτυχίω φοιτητές ΔΕΝ υποχρεούνται να συμμετέχουν στην Πρόοδο.
 • Μικρές προαιρετικές εργασίες (τουλάχιστον 5) που ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων - (20%). Οι εκφωνήσεις περιλαμβάνονται στις διαφάνειες κάθε μαθήματος.
 • Ένα τελικό διαγώνισμα σε όλη τη διδαχθείσα ύλη (100%, 70% ή 50%).

 

  Θέση: 
  Υ/Κ 1, Μιχάλειο κτήριο
  Recommended Reading:

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1) Schilling, Melissa (2016) Η Στρατηγική Διαχείριση της Τεχνολογικής Καινοτομίας, Εκδόσεις Broken Hill - Πασχαλίδης.

  2) Tidd, J. and J. Bessant (2018) Στρατηγική Διοίκηση Καινοτομίας, Εκδόσεις Broken Hill - Πασχαλίδης.

  Επιπλέον, χρησιμοποιούνται κεφάλαια από τα εξής βιβλία:

  • Cabral, L. (2003) Βιομηχανική Οργάνωση, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ. Κεφ. 16,17

  Συμπληρωματικά:

  1.Κομνηνός Νίκος, Κυργιαφίνη Λίνα, και Σεφερτζή Έλενα (επιμ) (2001) Τεχνολογίες Ανάπτυξης Καινοτομίας σε Περιφέρειες και Συμπλέγματα Παραγωγής, Αθήνα: Εκδόσεις: Gutenberg.

  2.Σπαής Γεώργιος (2007) Εισαγωγή στη Διαχείριση Τεχνολογικών Καινοτομιών, Αθήνα: Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ.

  3.Γεωργαντά Ζωή, (2003) Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίες, Εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ.

  4.Κονταράτος, Α. (2006) Η Τέχνη της Διοίκησης της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας, Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

  5.Afuan, A. (2003) Innovation Management, Oxford University Press

   

  Σημειώσεις ανά εβδομάδα

  ΕΒΔΟΜΑΔΑ

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1η

  2η

  • Εισαγωγή - Βασικές έννοιες, ορισμοί και περιεχόμενο της διαχείρισης τεχνολογίας

  3η

  • H εξέλιξη της τεχνολογίας και των αγορών
  • Η έννοια του κύκλου ζωής
  • Κύκλος ζωής της τεχνολογίας (Technology cycle) και κύκλος ζωής αγοράς (market cycle)

  4η

  • Εκμετάλλευση της Τεχνολογίας για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
  • Συμπληρωματικοί πόροι (complementary assets)
  • Ιδιοποίηση τεχνολογίας (appropriability)
  • Τεχνολογικά πρότυπα (Standards) και η οικονομική τους σημασία

   

   

  6η

  • Τεχνολογία, Καινοτομία, και Στρατηγική

  7η

  • Έρευνα και Ανάπτυξη, Μάθηση και Στρατηγική
  • Επιλογή τεχνολογικών προγραμμάτωv

  8η

  • Πρόοδος

  9η

  • Μεταφορά Τεχνολογίας και Τεχνολογικές συνεργασίες

  10η

  • Οργανωτικές ικανότητες για την ανάπτυξη καινοτομίας

  11η

  • H χρηματοδότηση της Καινοτομίας

  12η

  • Η καινοτομία στην Ελλάδα: Η εικόνα των Ελληνικών επιχειρήσεων

  13η

  • Σύνοψη - Επανάληψη