Διοίκηση Έργων

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Διοίκηση Έργων
Κωδικός Μαθήματος: 
ΔΕ0102
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
9o
Διδάσκων: 
ΕCTS: 
5
Track course
Management Engineering
Management Engineering
Περιγραφή: 

Όλο και περισσότεροι οργανισμοί αναγνωρίζουν ότι «βασίζονται σε έργα», δηλαδή ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών τους που έχουν προστιθέμενη αξία βασίζεται στα έργα.  Βασικός σκοπός του µαθήµατος είναι η κατανόηση της σημασίας και των μεθόδων ορθής διοίκησης έργων μέσω της εξοικείωσης των φοιτητών µε τις κύριες µεθόδους/ τεχνικές διοίκησης των έργων, όπως ο χρονικός προγραµµατισµός (CPM, PERT), η διοίκηση και ο προγραµµατισµός χρήσης των πόρων και η οικονοµική παρακολούθηση ενός έργου. Το µάθηµα περιλαµβάνει µια πλήρη επισκόπηση των δραστηριοτήτων της διοίκησης έργων, ξεκινώντας από το σχεδιασμό της διαδικασίας του έργου, την εκτέλεση του έργου και καταλήγοντας στις ειδικές γνώσεις – δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ο ∆ιευθυντής Έργου, όπως οι µέθοδοι ελέγχου ενός έργου, οι διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, η επίλυση προβλημάτων καθώς και η λήψη αποφάσεων. Τέλος, το µάθηµα περιλαμβάνει και εργαστηριακό µέρος στο οποίο διδάσκεται ο τρόπος προγραμματισμού και διαχείρισης έργων µέσω της χρήσης του λογισμικού MS-Project.

Class schedule: 
Πέμπτη, 12.00-15.00
Assessment methods: 

Τύπος εξέτασης

%

Γραπτές εξετάσεις

50

Πρόοδος

20

Ομαδική Εργασία  (υποχρεωτική)

(παρουσίαση με χρήση διαφανειών PowerPoint & χρήση του MS Project)

30

Θέση: 
Μικρή Αίθουσα Β΄ (Κτήριο Κοραή)
Recommended Reading:

 

Α) Βασικά εγχειρίδια του μαθήματος:

·

Maylor, H. (2003) “Διαχείριση Έργων», 3η αγγλική έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-853-8

·

Σημειώσεις μαθήματος

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

·

Jack R. Meredith, J.R., Mantel Jr., S.J. (2008) Project Management: A Managerial Approach, Wiley  publications

·

Kerzner, H. (2009) Project Management Case Studies, Wiley publications

· PMI (2008) Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, USA.

·

Κηρυττόπουλος, Κ. (2006), Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Έργων, Εκδόσεις Κλειδάριθµος,