Παράγωγα & Νέα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Παράγωγα & Νέα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
Κωδικός Μαθήματος: 
ΟΙ0108
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Αναλυτική Περιγραφή Μαθήματος: 
Εξάμηνο: 
8o
Διδάσκων: 
ΕCTS: 
5
Track course
Financial Engineering
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: 
Περιγραφή: 

Αναλυτική περιγραφή θα βρείτε στο περίγραμμα του μαθήματος.

Class schedule: 
Tuesday 09:00-12:00, ΥΚ1
Assessment methods: 

Η τελική βαθμολογία yπολογίζεται ως εξής:

  • Ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου: 15%
  • 2 πρόοδοι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου: 35%
  • Τελική εξέταση σε όλη την διδαχθείσα ύλη: 50%
Οι πρόοδοι είναι υποχρεωτικές μέχρι και το 6ο έτος σπουδών.
Recommended Reading:

Βασικά εγχειρίδια μαθήματος :

Β1. Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (2014). Θ. Πουφινάς και Χ. Φλώρος. Εκδόσεις Δίσιγμα.

Συμπληρωματική βιβιλιογραφία :

Σ1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (2017). Π. Αγγελόπουλος. Εκδόσεις Σταμούλη.

Σ2. Βασικές Αρχές των Αγορών Συμβολαίων και Δικαιωμάτων (2017). J. Hull. Ελληνική Έκδοση, εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Σημειώσεις ανά εβδομάδα

Οι διαλέξεις σε εβδομαδιαία βάση ανεβαίνουν στο Open eClass.


Δ1. [11/02/2020] Εισαγωγή στα χρηματοοικονομικά παράγωγα (ιστορική αναδρομή: αρχαία Ελλάδα και η μανία της τουλίπας, κατηγορίες παραγώγων, θέσεις, παραωγα προθεσμιακής και προαιρετικής βάσης, οργανωμένες αγορές παραγώγων και OTC αγορές, ποιοι χρησιμοποιούν παράγωγα και γιατί).  Διάλεξη δική μου + από Β1 Κεφάλαιο 1, σελ. 1-20.

Δ2. [18/02/2020] Προθεσμιακά συμβόλαια και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (βασικά χαρακτηριστικά, ομοιότητες/διαφορές, θέσεις, κέρδος/ζημιά, τα ΣΜΕ και οι ΠΣ σαν ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, οργανωμένη αγορά παραγώγων και οίκος εκκαθάρισης, παραδείγματα με υποκείμενο μετοχές, συνάλλαγμα, χρυσό). Διάλεξη δική μου + από Β1 Κεφάλαιο 2, σελ. 21-36 (όχι Παράδειγμα 2.4).

Δ3. [25/02/2020] Ο μηχανισμός της αγοράς των ΣΜΕ, Μέρος Ι (τα χαρακτηριστικά της αγοράς των ΣΜΕ, λογαριασμός περιθωρίου, καθημερινή αποτίμηση, παραδείγματα  ΣΜΕ σε χρυσό και χρηματιστηριακούς δείκτες, σύγκλιση τιμών ΣΜΕ στις τιμές των υποκείμενων αγαθών). Διάλεξη δική μου + από Β1 Κεφ. 3, σελ. 37-55 (όχι Παράδειγμα 3.4, 3.5, 3.7). Από Σ2 Κεφ. 2, Παράγραφοι 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.11.

Δ4. [03/03/2020] Ο μηχανισμός της αγοράς των ΣΜΕ, Μέρος ΙI (επανάληψη του μηχανισμού της καθημερινής αποτίμησης και επίλυση ασκήσεων (ΣΜΕ επί μετοχών), επίλυση άσκησης σε ΣΜΕ επί συναλλάγματος, η περίπτωση της φυσικής παράδοσης, εισαγωγή στην χρήση των ΣΜΕ για αντιστάθμιση). Διάλεξη δική μου + από Σ1 Παράγραφοι 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3.

Δ5. [11/03/2020] Ο μηχανισμός της αγοράς των ΣΜΕ, Μέρος ΙΙI: Αντιστάθμιση κινδύνου με ΣΜΕ. (Η ανάγκη για αντιστάθμιση, τέλεια αντιστάθμιση, κίνδυνος βάσης λόγω διαφορετικής λήξης αντιστάθμισης και ΣΜΕ). Διάλεξη δική μου + από Β1 Παράγραφοι 4.1, 4.2, 4.3 (μέχρι 4.3.3).

Δ6 [24/03/2020] (web). Σύντομη επανάληψη της διάλεξης 5. Ο μηχανισμός της αγοράς των ΣΜΕ, Μέρος ΙV: Αντιστάθμιση κινδύνου με ΣΜΕ (κίνδυνος βάσης λόγω διαφορετικών αγαθών, επιλογή του κατάλληλου ΣΜΕ). Διάλεξη δική μου + από Β1 Παράγραφοι  4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.

Δ7. [31/03/2020] (web). Ο μηχανισμός της αγοράς των ΣΜΕ, Μέρος V: Αντιστάθμιση κινδύνου με ΣΜΕ (βέλτιστο ποσοστό αντιστάθμισης και βέλτιστος αριθμός συμβολαίων, υπολογισμού βέλτιστου ποσοστού αντιστάθμισης με την βοήθεια της απλής γραμμικής παλινδρόμησης, βέλτιστος αριθμός ΣΜΕ σε μετοχικούς δείκτες). Διάλεξη δική μου + από Β1 Παράγραφοι 4.5, 4.5.2, 4.7.

Δ8. [07/04/2020] (web). Προσδιορισμός προθεσμιακών και συμβολαιακών τιμών, Μέρος Ι; Εισαγωγή (Συνεχής ανατοκισμός, διάκριση μεταξύ καταναλωτικών και επενδυτικών αγαθών, short selling), Η βασική φιλοσοφία καθορσμού των προθεσμιακών αγαθών για επενσυτικά αγαθά (απουσία arbitrage), η περίπτωση που ο υποκείμενος τίτλος δεν γεννάει εισόδημα κατά τη διάρκεια ζωής του συμβολαίου. Διάλεξη δική μου + από Β1 Παράγραφοι 5.1, 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.2.

Δ9. [14/04/2020] (web). Προσδιορισμός προθεσμιακών και συμβολαιακών τιμών, Μέρος ΙΙ;  Η περίπτωση που ο υποκείμενος τίτλος γεννάει  προβλέψιμο εισόδημα κατά τη διάρκεια ζωής του συμβολαίου (η περίπτωση μετοχής με μέρισμα, η περίπτωση ομολόγου με κουπόνι). Αξία προθεσμιακού συμβολαίου; σύνδεση προθεσμιακής τιμής με την αξία του συμβολαίου. Κόστος αποθήκευσης. Διάλεξη δική μου + από Β1 Παράγραφοι 5.2.1, 5.2.2, 5.3.5.

Δ10. [28/04/2020] (web). Επίλυση επιλεγμένων ασκήσεων του Home Exam. Δικαιώματα προαίρεσης, μέρος Ι: Μια βασική εισαγωγή (ορισμός, τύποι δικαιωμάτων προαίρεσης ανάλογα με τον χρόνο εξάσκησης, θέσεις σε δικαιώματα προαίρεσης, σχήματα πληρωμών). Διάλεξη δική μου + από το Β1 Παράγραφοι 7.1, 7.2, 7.3.

Δ11. [05/05/2020] (web). Δικαιώματα προαίρεσης, μέρος IΙ: Μια βασική εισαγωγή (σύντομη επανάληψη της προηγούμενης διάλεξης, κέρδος/ζημιά από την θέση σε δικαιώματα προαίρεσης, κατηγορίες δικαιωμάτων προαίρεσης ανάλογα με την χρηματοροή που προκαλεί η άμεση εξάσκησή τους, επιλογή θέσης). Διάλεξη δική μου + από το Β1 Παράγραφοι 7.3.1, 7.3.3, 7.4, 7.4.3.

Δ12. [12/05/2020] (web). Δικαιώματα προαίρεσης, μέρος IΙI: Ιδιότητες δικαιωμάτων με υποκείμενο μετοχή (οι παράγοντες που επηρρεάζουν τις τιμές ενός δικαιώματος προαίρεσης, φράγματα των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης (άνω και κάτω φράγματα για δικαιώματα αγορας), τι συμβαίνει αν δεν ικανοποιούνται τα φράγματα?). Διάλεξη δική μου + από το Β1 Παράγραφοι 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.3, 8.3.1, 8.3.2.

Δ13. [14/05/2020] (web). Δικαιώματα προαίρεσης, μέρος IV: Ιδιότητες δικαιωμάτων με υποκείμενο μετοχή (άνω και κάτω φράγματα για την περίπτωση δικαιώματος πώλησης, πότε συμφαίρει να εξασκείται ένα Αμερικάνικο δικαίωμα?, ισότητα δικαιώματος πώλησης-αγοράς: put call parity). Διάλεξη δική μου + από το Β1 Παράγραφοι 8.3.1, 8.3.2,  8.4.1, 8.4.2, 8.5.1.

Δ14. [26/05/2020] (web). Τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης (υπόδειγμα των Black-Scholes, διωνυμικό μοντέλο σε μία και δύο περιόδους, επίλυση ασκήσεων πάνω στα υποδείγματα αυτά). Διάλεξη δική μου + από το Β1 Παράγραφοι 10.1.8, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3,.