Προγραμματισμός Η/Υ Εργαστήρια

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Προγραμματισμός Η/Υ Εργαστήρια
Εξάμηνο: 
3o
Διδάσκων: 
ΕCTS: 
6
Compulsory
Περιγραφή: 

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών γενικών αρχών προγραμματισμού και η εξοικείωση με βασικές έννοιες και αρχές προγραμματισμού σε γλώσσα C. Έμφαση δίνεται στον προγραμματισμό με υποπρογράμματα και στην εισαγωγική παρουσίαση των δομών δεδομένων, έτσι ώστε τελειώνοντας το μάθημα, οι φοιτητές να είναι σε θέση να διδαχθούν προχωρημένα θέματα πληροφορικής σε επόμενα εξάμηνα του Προγράμματος Σπουδών, όπως: Δομές Δεδομένων, Δομές Αρχείων, Αλγόριθμοι, Τεχνολογία Λογισμικού, Υπολογιστικές Εφαρμογές για Μηχανικούς, κ.α.. Τα θέματα που θα καλυφθούν στο πλαίσιο του μαθήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Σταθέρες, Μεταβλητές, Τύπους Δεδομένων, Τελεστές, Εντολές ροής, Βρόχους, Πίνακες, Συμβολοσειρές, Συναρτήσεις, Δείκτες.

Class schedule: 
Πέμπτη 18:00 - 21:00 Τμήμα1 ΥΚ3
Class schedule: 
Παρασκευή 15:00 - 18:00 Τμήμα 2 ΥΚ3
Assessment methods: 

Ο τελικός βαθμός κάθε φοιτητή θα βασίζεται στην επίδοση του στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος, την ενδιάμεση πρόοδο και τις εργαστηριακές ασκήσεις/εργασίες κατά τη διάρκεα του εξαμήνου.

Θέση: 
ΥΚ3 ΤΔΕ – Μιχάλων 8
Recommended Reading:

Η διδασκαλία του μαθήματος θα βασιστεί στο βιβλίο: H.H. Tan, T.B. D’Orazio, «C για Μηχανικούς», Εκδόσεις Τζιόλα 2000, ISBN: 978-960-8050-33-4

Άλλα χρήσιμα βιβλία:

  • B.W. Κernighan, D.M. Ritchie, «The C Programming Language», Κλειδάριθμος 1990, ISBN: 960-209-053-7
  • P. Aitken, B.L. Jones, «Handbook of C», 6η έκδοση, Μ. Γκιούρδας 2006, ISBN: 960-512-129-8
  • D.E. Knuth, «The Art of Computer Programming», 2nd edition, Addison-Wesley 1997, ISBN: 978-0201896831
  • B.W. Kernighan, R. Pike, «The Practice of Programming», 1st edition, Addison-Wesley 1999, ISBN: 978-0201615869
  • D.M. Collopy, «Introduction to C Programming: A Modular Approach», Prentice Hall, 2002, ISBN: 978-0130608550
  • A. Kelley, I. Pohl, «A Book on C: Programming in C», Addison-Wesley, 4th edition, 1998, ISBN: 978-0201183993
  • H.M. Deitel, «C, How to Program», 4th edition, Prentice Hall 2003, ISBN: 978-0132261197
  • S.G. Kochan, «Programming in ANSI C», 1st edition, Sams 1994, ISBN: 978-0672303395

Σημειώσεις ανά εβδομάδα

Εξεταστέα ύλη: 

Φοιτητές παλαιοτέρων ετών μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά και θα βαθμολογηθούν για τη συμμετοχή τους.

Ο βαθμός του εργαστηρίου θα μετρήσει για όλους αν και μόνο είναι υπέρ του φοιτητή. Αν ο βαθμός που βγαίνει με 20% από το εργαστήριο + 80% από την τελική εξέταση είναι μικρότερος από τον βαθμό που βγαίνει από το 100% της τελικής εξέτασης, τότε θα μετρήσει μόνο ο βαθμός της τελικής εξέτασης με βάρος 100%.