Διπλωματική εργασία

Printer-friendly version

Το εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδ. έτους, όλοι οι εμπλεκόμενοι διδάσκοντες του Τμήματος (ΠΠΣ & ΠΜΣ) ανακοινώνουν θέματα διπλωματικών εργασιών που αναρτώνται σε πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του ΠΜΣ. Ύστερα από αίτηση του/της φοιτητή/τριας και µε τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος, η Γ.Σ.Ε.Σ. ενημερώνεται για το θέμα, το είδος και τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής διατριβής και παρέχει τη σχετική έγκριση.

Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλοι Καθηγητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Με το πέρας της συγγραφής και µε τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, ανακοινώνεται ο χρόνος εξέτασης της διατριβής. Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας είναι δημόσια στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης και με την παρουσία και των τριών μελών της επιτροπής. Είναι δυνατόν, ένα μέλος της τριμελούς επιτροπής να βρίσκεται σε απόσταση με χρήση teleconference και να αξιολογήσει τη διπλωματική εργασία εφόσον όμως εξασφαλιστεί κανονική σύνδεση ήχου και εικόνας. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί  στην αγγλική γλώσσα με υποχρεωτική περίληψη και στην ελληνική.

Η μεταπτυχιακή εργασία αξιολογείται τριμελή επιτροπή ως προς τον ερευνητικό της προσανατολισμό ή/και την εφαρμογή της σε πραγματικά προβλήματα, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, την επιστημονική μεθοδολογία, τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων και τον τρόπο της γραπτής και προφορικής της παρουσίασης. Η εργασία βαθμολογείται με τρόπο όμοιο με τα μαθήματα. Εάν η εργασία κριθεί ως µη ικανοποιητική και δεν αποσπάσει προβιβάσιμο βαθμό, τότε ο/η υποψήφιος/α οφείλει να την ολοκληρώσει σύμφωνα µε τις υποδείξεις της επιτροπής και να υποστεί νέα εξέταση σε ημερομηνία που αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση του επιβλέποντος.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατατίθεται σε 2 αντίτυπα στη Γραμματεία (δεμένα αντίτυπα και CD), δύο αντίτυπα στη Βιβλιοθήκη (δεμένα αντίτυπα και CD) και τρία αντίτυπα για την τριμελή εξεταστική επιτροπή.

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τη λίστα διπλωματικών εργασιών που συντάχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Λίστα διπλωματικών εργασιών.pdf116.85 KB