Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Printer-friendly version
Αριθμός πρωτοκόλλου: 
930
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση.doc35.5 KB
Αίτηση εισαγωγής.doc57 KB

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:

 

(α) της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και

(β) της Μηχανικής της Διοίκησης.

Το Μ.Δ.Ε είναι ετήσιας διάρκειας και για την απόκτησή του απαιτούνται τα εξής:

(α) παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα που διεξάγονται κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών περιόδων, καθώς και

(β) εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, που πραγματοποιείται κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες του προγράμματος.

Στο Π.Μ.Σ. «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» γίνονται δεκτοί Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχοι Θετικών και Οικονομικών Επιστημών, καθώς επίσης και Πτυχιούχοι άλλων ισότιμων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με τις γενικές προϋποθέσεις που περιγράφονται στους σχετικούς ισχύοντες νόμους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι είναι:

1.     Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ. www.fme.aegean.gr),

2.     Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,

3.     Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

4.     Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  (με ακριβή Μ.Ο.),

5.     Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου,

6.     Τέσσερις (4) φωτογραφίες,

7.     Δύο συστατικές επιστολές,

8.     Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας,

9.     Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν),

10.     Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),

11.     Τέλος οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.500 € ανά εξάμηνο, τα οποία θα καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου. Οι επιτυχόντες μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλουν το ποσό των 500,00€ για επικύρωση της συμμετοχής τους στο ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ εντός είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση του πίνακα επιτυχόντων. Ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας δεν χρεώνεται με πρόσθετα δίδακτρα. Επίσης, για μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα διακριθούν κατά τη φοίτησή τους στο εν λόγω Π.Μ.Σ., προβλέπεται χορήγηση ενός αριθμού υποτροφιών, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Τα μαθήματα του ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ. διεξάγονται σε κτίρια της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, απογευματινές ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, σύμφωνα με τις γενικότερες ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων της Σχολής.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Κουντουριώτου 41, Τ.Κ. 82 100, Χίος), υπόψη κ. Φρονιμάκη Ευγενίας (τηλ. 2271035422, fax: 2271035429, e-mail: odim_gram@chios.aegean.gr), το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο του 2011.

Καθηγητής Ιωάννης Μίνης

Διευθυντής ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ.

 

Běžecké tretry Nike