ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε.Π

Printer-friendly version

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α.Π.: 1271
Μυτιλήνη, 04.03.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε.Π.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την ανάκληση της με αριθ πρωτ. 119/12.01.2010 προκήρυξης τεσσάρων (4) θέσεων ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο

- «Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας με χρήση Νέων Τεχνολογιών»

- «Χρηματοοικονομική Μηχανική»

- «Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά»

- «Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης αποφάσεων»

Πληροφορίες: κα Χ. Χαλιμούρδα, τηλ.: 22710-35403, fax: 22710-35499, email: ch.chalimourda@fme.aegean.gr.

Ο Πρύτανης

Ανδρέας Ι. Τρούμπης

Entrainement Nike