Φυσική ΙΙ

Printer-friendly version
Τίτλος: 
Φυσική ΙΙ
Κωδικός Μαθήματος: 
ΓΕ01061
Εξάμηνο: 
2o
Διδάσκων: 
ΕCTS: 
6
Compulsory
Περιγραφή: 

Η ύλη του μαθήματος ΦΥΣΙΚΗ ΙΙκαλύπτει θεμελιώδη θέματατου Ηλεκτρομαγνητισμού. Η παρουσίαση με εύληπτο και λογικό τρόπο στους φοιτητές των θεμελιωδών εννοιών και αρχών της Φυσικής καθώς επίσης και η υποβοήθηση στην εμβάθυνση των αρχών αυτών μέσα από μία μεγάλη ποικιλία εφαρμογών τους στη σύγχρονη ζωή. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων δίνεται έμφαση πρωτίστως στην ορθή επιστημονική συλλογιστική και ταυτόχρονα και στην ανάλυση της μεθοδολογίας και των τεχνικών επίλυσης των προβλημάτων. Πολύ σημαντικό στόχο αποτελεί επίσης η πρόκληση του ενδιαφέροντος των φοιτητών με την αναφορά παραδειγμάτων και εφαρμογών της φυσικής που αναδεικνύουν τον ρόλο της φυσικής σε άλλους κλάδους.

Οι διαλέξεις του μαθήματος της ΦΥΣΙΚΗΣΙΙ καλύπτουν όλα τα βασικά θέματα της κλασσικής και της μοντέρνας φυσικής στο πεδίο του ηλεκτρομαγνητισμού. Πιοσυγκεκριμένα

Στο τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να είναι ικανοί/ές :üΓνωρίζουν τις έννοιες του ηλεκτρικού πεδίου και της έντασης ηλεκτρικού πεδίου.üΝα μπορούν ν α υπολογίσουν ηλεκτρικά πεδία διακριτών και συνεχών κατανομών φορτίου.üΝα κατανοήσουν την έννοια της ροής διανυσματικού πεδίου, και να μπορούν να υπολογίσουν ηλεκτρικό πεδίο με το νόμο τoy Gauss.üΝα κατανοήσουν την έννοια του ηλεκτρικού δυναμικού και να υπολογίσουν ηλεκτρικό δυναμικό διακριτών και συνεχών κατανομών φορτίου.üΝα μπορούν να υπολογίσουν την δυναμική ενέργεια συστήματος διακριτών ηλεκτρικών φορτίωνüΝα κατανοήσουν την έννοια της χωρητικότητας ενός πυκνωτή και να μπορούν να υπολογίσουν χωρητικότητα και αποθηκευμένη ενέργεια συστήματος πυκνωτών. üΝα κατανοήσουν την έννοια της έντασης ηλεκτρικούρεύματος, τα αντίστασης και ναμπορούν να υπολογίσουν σχετικά προβλήματαüΝα γνωρίζουν πώς να υπολογίσουν ρεύματα σεμία συνδεσμολογίαςσυνεχούς ρεύματος χρησιμοποιώντας τους κανόνες του KirchhoffüΝα κατανοήσουν την έννοια του μαγνητικού πεδίου, την δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο σε κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο, την δύναμη πάνω σε ρευματοφόρο αγωγό.üΠώς δημιουργείται ροπή σε ρευματοφόρο πλαίσιο μέσα σε μαγνητικό πεδίο (ηλεκτρικοί κινητήρες)üΝα έρθουν σε επαφή με την έννοια της παραγωγής μαγνητικού πεδίου από κινούμενα φορτία/ηλεκτρικό ρεύμα, και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νόμο του Ampereσε απλές εφαρμογές.üΝα έρθουν σε επαφή με την έννοια της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής, να γνωρίσουν τον νόμο του Faraday και τον κανόνα του Lentz και να δουλέψουν απλές εφαρμογές.üΝα γνωρίσουν το εναλλασσόμενορεύμα και τα κυκλώματα εναλλασσόμενου. Τριφασικ

Assessment methods: 

 

Recommended Reading:

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

§ “ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ”, R.A. Serway, J. W. Jewett, (κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 22750112 )

§ “ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ :ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ, ΟΠΤΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ”, H. Young, J , Β’ ΤΟΜΟΣ (κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 68387897 )

Σημειώσεις ανά εβδομάδα